BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODUDERSİN ADITUK
TRN 101İngilizce Yazı Becerisi I303
TRN 103İngilizce Konuşma I303
TRN 105Metin İncelemeleri I303
TRN 107Dilbilimine Giriş303
FLA 101Yabancı Dil I303
COM 101Bilgisayara Giriş303
TUR 101Türk Dili I202
AIT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I202
Toplam Kredi22

Bahar Dönemi

KODUDERSİN ADITUK
TRN 102İngilizce Yazı Becerisi II303
TRN 104İngilizce Konuşma II303
TRN 106Çeviriye Giriş303
TRN 108Metin İncelemeleri II303
TRN 110Avrupa Kültürü ve Kurumları303
FLA 102Yabancı Dil II303
TUR 102Türk Dili II202
"AIT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II202
Toplam Kredi22

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODUDERSİN ADITUK
TRN 201Sözcük Bilgisi303
TRN 203İngiliz Edebiyatı Tarihi I303
TRN 205Özel Dil Kullanımları I303
TRN 207Çevirmenler için Türkçe Konuşma ve Sesbilimi303
TRN 209Söylem Çözümlemesi303
TRN 211Dinleme ve Not Alma Becerileri303
FLA 201Yabancı Dil III303
Toplam Kredi21

Bahar Dönemi

KODUDERSİN ADITUK
TRN 202Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi223
TRN 204İngiliz Edebiyatı Tarihi II303
TRN 206Özel Dil Kullanımları II303
TRN 208Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce Dilbilgisi303
TRN 210Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi223
TRN 212Basın ve Medya Çevirileri223
FLA 202Yabancı Dil IV303
Toplam Kredi21

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODUDERSİN ADITUK
TRN 301Eşzamanlı Çeviri I223
TRN 303Ardıl Çeviri I223
TRN 305Hukuk Metinleri Çevirisi223
TRN 307AB ve Anlaşma Metinleri Çevirisi223
TRN 309Edebi Çeviri I223
TRN 311Yayıncılık ve Düzelti303
FLA 301Yabancı Dil V303
Toplam Kredi21

Bahar Dönemi

KODUDERSİN ADITUK
TRN 302Eşzamanlı Çeviri II223
TRN 304Ardıl Çeviri II223
TRN 308Çeviri Kuramı303
TRN 310Edebi Çeviri II223
TRN 312Tıp Metinleri Çevirisi223
FLA 302Yabancı Dil VI303
Toplam Kredi18

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODUDERSİN ADITUK
TRN 401Konferans Çevirmenliği223
TRN 403Altyazı ve Film Çevirmeleri223
TRN 405Çeviri Projesi I122
TRN 407Çeviri Stajı I143
TRN 409Çeviri Eleştirisi I303
FLA 401Yabancı Dil VII303
Toplam Kredi17

Bahar Dönemi

KODUDERSİN ADITUK
TRN 402Çözümlemeli Çeviri Uygulamaları223
TRN 404Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları303
TRN 406Çeviri Projesi II122
TRN 408Çeviri Stajı II143
TRN 410Çeviri Eleştirisi II303
FLA 402Yabancı Dil VIII303
Toplam Kredi17
Ders İçerikleri

TRN 101 İngilizce Yazı Becerisi I (3-0 ) 3
Bu derste, İngilizce dil yapısı ve sözdizimi ele alınarak öğrencilerin ileri düzey akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Paragraf yazımından başlanıp anlatım, betimleme, karşılaştırma, tartışma, sebep ve sonuç ilişkisini gösteren tanımlama, açıklama gibi çok çeşitli yazı çeşitleri ile birlikte bunlara uygun anlatım teknikleri üzerinde durulmaktadır.

TRN 103 İngilizce Konuşma I (3 0) 3
Bu dersin amacı iletişimin anlamı ve işlevi üzerinde durmaktır. Öğrenci bu derste konuşma becerisi için gerekli teknik ve kuramsal bilgiyi edindikten sonra doğaçlama ve bilgilendirici ön hazırlıklı kısa konuşmalar hazırlar. Öğrencilere aynı zamanda konuşma yaparken görsel kaynaklardan nasıl yararlanacakları ve resmi bir konuşmanın nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verilir.

TRN 105 Metin İncelemeleri I (3 0) 3
Dersin temel amacı öğrencilere metin dilbilim ve metin türleri hakkında kuramsal temel verilmesidir. Daha sonra öğrenciler yazın, yazın dışı metinler (bilgilendirici, işlevsel metinler) ve sözlü çeviri ortamlarında karşılaşılan metinler üzerinde metin dilbilimsel çalışmalar yaparlar. Metinler her iki dilden seçilir.

TRN 107 Dilbilimine Giriş (3 0) 3
Bu dersin amacı genel dilbilimin amaç, sorun, ve alanlarını tartışmak, öğrencilerin dilin işlevini, özelliklerini, dilin terminolojisini öğrenmelerini sağlamaktır. Dilbilimin çeviribilim için önemini vurgulamak ve bu iki disiplin arasındaki paralellikleri öğretmektir.

FLA 101 Yabancı Dil I (3 0) 3
Bu derste öğrencinin kendini, ailesini, çevresini tanıtabilecek, bu konular çerçevesinde basit cümleleri kurabilecek düzeyde Yabancı Dil (Almanca, Fransızca ve Yunanca) öğrenmesi öngörülmüştür. Ders süresince eşit ağırlıkta okuma, yazma ve konuşma alıştırmalarına yer verilecektir.

COM 101 Bilgisayara Giriş (3 0) 3
Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data base) programlarıyla çalışma; çeviribilim çerçevesinde basit programlama uygulamaları; çeviri yazılımlarının gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisyarla çalışma.

TUR 101 Türk Dili I (2 0) 2
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0) 2
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kuruluş aşamasında Atatürk'ün üstün organizasyon yeteneği ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ele alınacaktır.

TRN 102 İngilizce Yazı Becerisi II (3 0) 3
Bu dersin temel amacı öğrencilerin özel amaçlar için yazı yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik farklı teknikler öğrenmelerini sağlamaktır. Yazma dersinin ikinci yarısı olan bu derste bir süreci anlatan, ikna etmeye tartışmaya yönelik yazı tekniklerine ve daha fazla yazmaya önem verilmektedir. Sözü geçen yazı türleri özel mektuplar, iş mektupları, dilekçeler, özgeçmişler, raporlar, vb. olabilir.

TRN 104 İngilizce Konuşma II (3 0) 3
Bu derste öğrencilere sözlü anlatımın ve etkili konuşmanın temel prensipleri öğretilir. Değişik konularda konuşmalar dinlemelerine fırsat verilir ve farkı amaçlı kısa konuşmalar yapmaları ve küçük gruplar halinde tartışma yapmaları sağlanır. Öğrenci bir önceki dönemde konuşma dersinde edindiği kuramsal bilgiler ışığında daha uzun süreli, hazırlıklı, ikna edici konuşmalar yapar.

TRN 106 Çeviriye Giriş (3 0) 3
Çeviri tarihinin incelenmesi, çeviri sorunlarının tanıtılması, çeviride eşdeğerlik olgusunun vurgulanması, farklı metin türleri ile çeviri tekniklerine yönelik bilgi verilmesi ve başlangıç düzeyinde iki yönlü çeviri alıştırmalarının yapılması.

TRN 108 Metin İncelemeleri II (3 0) 3
Dersin temel amacı öğrencilerin kuramsal bir çerçeve içinde yazın ve yazın dışı metinler üzerinde derinlemesine çalışmalarını sağlamaktır. Ders süresince, metnin belirli bir metin türünden sayılabilmesi, belirli bir işlevi yerine getirebilmesi için göz önünde tutulacak söz sanatları, anahtar sözcükler, yapılar ve göstergelerin neler olduğu tartışılır; sözdizimsel, anlambilimsel ve biçem-bilimsel çözümlemeler yapılır.

TRN 110 Avrupa Kültürü ve Kurumları (3 0) 3
Bu derste işlenecek konular arasında Avrupa kültürünün gelişimi, ana hatları, başta gelen Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapıları ile mekanizmaları bulunmaktadır.

FLA 102 Yabancı Dil II (3 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dili ( Almanca, Fransızca, Yunanca) kendi sosyal ve zihinsel ilgileri doğrultusunda basit mesajları anlama ve iletme yönünde motive edilmesidir. Bu dersi bitirenler Avrupa Dil Referansı Çerçevesinde A1 düzeyinde dil becerisini kazanmış olacaklardır.

TUR 102 Türk Dili II (2 0) 2
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı etkinlikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.

AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 0) 2
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu modern milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamiği kendini gelişmiş ülkeler sürecine sokabilme yolunda Atatürk'ün İlkeleri esasına dayalı irdemeler yapılacaktır.

TRN 201 Sözcük Bilgisi (3 0) 3
Çeviride sözcük düzeyinde eşdeğerlik sorunları. Sözcük dağarcığı geliştirme ve İngilizce ile Türkçe'de sık sık birbirine karıştırılan sözcükler. Sözlükleri doğru ve yerinde kullanabilme. Sözcükleri dilsel ve durumsal bağlam içinde ele alma alıştırmaları. Sunuşlar, dönem ödevi.

TRN 203 İngiliz Edebiyatı Tarihi I (3 0) 3
Edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, bunları temsil eden eserlerin ıncelenmesi.

TRN 205 Özel Dil Kullanımları I (3 0) 3
Öğrenciler bu derste diplomasi, hukuk, ekonomik gibi alanların özel dil kullanımlarını öğrenirler. Farklı alanlarda düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak alan terminolojisini geliştirirler.

TRN 207 Çevirmenler için Türkçe Konuşma ve Sesbilimi (3 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin "doğru" telaffuz ile Türkçe konuşma becerilerini geliştirmek ve tonlama, sesletim, vurgu gibi teknik konularda onları bilgilendirmek, toplum önünde konuşma ve hitabet becerisi kazandırmak ve simultane çeviri sırasında yaşanan aksaklıkları önlemek amacıyla doğru mikrofon kullanımını yaygınlaştırmaktır.

TRN 209 Söylem Çözümlemesi (3 0) 3
Bu derste basın ve medyada yer alan kamusal söylem ve resmi söylem düzenine ilişkin farklı dil kullanımlarına dikkat çekilerek, öğrencilere eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

TRN 211 Dinleme ve Not Alma Becerileri (3 0) 3
Bu ders öğrencilerin vurgu ve tonlamalara dikkat ederek ve metinlerdeki anahtar kelimeler üzerinde yoğunlaşarak dinleme ve not alma becerilerini amaçlamaktadır. Ders ayrıca öğrencilerin dikte tekniklerini ve değişik kısaltma türlerini dinleme ve not alma esnasında etkin bir şekilde kullanmalarını hedeflemektedir.

FLA 201 Yabancı Dil III (3 0) 3
Bu ders öğrencilerin günlük etkinliklere, güncel sorunlara ilişkin düşüncelerini görece olarak daha ayrıntılı biçimde ifade etmesine ve kısa düşünsel metinler oluşturmasına yöneliktir.

TRN 202 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi (2 2) 3
Bu ders, öğrencilere dünya gündeminde olan mali ve ekonomik konulara, uluslararası ticarete ve iş dünyası ile genel ekonomiye ilişkin tahminlere yönelik çeşitli metinler çevirme olanağı sağlamaktadır. Öğrenciler bu konulara ilişkin teknik terminoloji hakimiyetlerini kazanır ve geliştirirken ekonominin temel kavramlarını metin çeviri sürecine uygulamayı öğrenirler.

TRN 204 İngiliz Edebiyatı Tarihi II (3 0) 3
Edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, edebi çözümleme ve eleştiri ilkelerinin ileri düzey edebi metinlere uygulanması.

TRN 206 Özel Dil Kullanımları II (3 0) 3
Öğrenciler bu derste bilim ve teknik gibi alanların özel dil kullanımlarını öğrenirler. Farklı alanlarda düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak alan terminolojisini geliştirirler.

TRN 208 Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce Dilbilgisi (3 0) 3
Türkçe ile İngilizce'deki temel tümce yapılarının dilbilgisel bakımından karşılaştırılması; yapısal farklılıklar ve benzerliklerin iki yönlü çeviri edimine olan yansımalarının örneklerle incelenmesi, her iki dilde 'yapı' ve 'işlev' ilişkisinin karşılaştırmalı olarak çalışılması.

TRN 210 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi (2 2) 3
Bu dersin amacı öğrencilere positif bilimler alanında terminoloji kazandırmak amacıyla bilimsel ve teknik metinler alanında çeviri yapma olanağı sağlamaktır.

TRN 212 Basın ve Medya Çevirileri (2 2) 3
Bu derste öğrenciler Gazetecilik ile ilgili temel kavram ve metinsel özellikler öğrenirler, gazetelerde yer alan politika, ekonomi, sağlık, savaş, gazete ilanı gibi konularda çıkan haberlerin çeviri uygulamasını yaparlar, ve ilgili konulara ait özel terminoloji ve anlatım tarzlarını kazanırlar.

FLA 202 Yabancı Dil IV (3 0) 3
Bu ders fiil çekimlerinin daha ayrıntılı kullanımına, okuma, yazma ve konuşma bağlamında görece olarak daha sofistike alıştırmalara yöneliktir.

TRN 301 Eşzamanlı Çeviri I (2 2) 3
Bu derste öğrenci İngilizce/Türkçe yapılan açımlama, yineleme, özetleme, eksik kalan fikri tamamlama gibi çeşitli alıştırmalarla simultane çeviriye yönelik beceriler kazanır; sözdizimi ve söylem açısından basit konuşma metinlerini eşzamanlı çevirme alıştırmaları yapar.

TRN 303 Ardıl Çeviri I (2 2) 3
Ardıl çeviri olgusunun kuramsal açıdan tanıtılması. Söyleneni üst düzeyde anlama yetisinin geliştirilmesi ve belleği güçlendirme alıştırmalarının yapılması. Metnin içeriğinin ana çizgilerinin izlenmesi ve not alma yöntemlerinin vurgulanması; alınan notları öteki dile çevirme becerilerinin geliştirilmesi.

TRN 305 Hukuk Metinleri Çevirisi (2 2) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin Türk ve İngiliz hukuk sistemlerini baz alarak hukuk metinlerinin çevirisinde kullanacakları temel terminoloji ve yöntemlerle tanışmasını sağlamaktır

TRN 307 AB ve Anlaşma Metinleri Çevirisi (2 2) 3
Uluslarası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümü tarafından açılan bu ders aynı dönem içinde açılan AB ve Anlaşma Metinleri Çeviri ile bütünleşerek kavramların içini doldurur bir nitelik kazanmaktadır.

TRN 309 Edebi Çeviri I (2 2) 3
Bu dersin amacı kültüre bağlı kavram ve sözcüklerin çevirmene büyük zorluklar yarattığı bir alan olan edebi çeviri hakkında öğrencilerin içgörü sahibi olmalarını ve edebi parçalar çevirerek bu alanda deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere ders dışında okuyup sınıfta tartışabilecekleri makaleler verilecektir. Ayrıca tanınmış yazarlar tarafından yazılmış kısa öyküler üzerinden edebi inceleme yapmaları sağlanacaktır.

TRN 311 Yayıncılık ve Düzelti (3 0) 3
Bu derste öğrencilere bir metnin çevirlmesinden yayınına kadar geçen süresince yapılan düzelti işlemi ile ilgili beceriler kazandırılır.

FLA 301 Yabancı Dil V (3 0) 3
Bu derste öğrencilerin duygularını, hayallerini, arzularını, yaşadığı çevreye ilişkin değerlendirmelerini ve eleştirilerini inandırıcı ve tutarlı biçimde dile getirmeleri amaçlanmıştır.

TRN 302 Eşzamanlı Çeviri II (2 2) 3
Bu derste öğrenci İngilizce/Türkçe olarak dinlediği bilim ve teknoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, hukuk gibi konulardaki konuşmaları, iletiyi, dilsel yapı ve anlamı, kültürel öğeleri iyi kavrayarak eşzamanlı çevirmesini amaçlayan çalışmalar yapılır.

TRN 304 Ardıl Çeviri II (2 2) 3
Not tutma tekniğinin daha ileri düzeyde öğretilmesi; ardıl çeviri tekniklerinin doğal ortamlardaki konuşmacıların üretmiş olduğu metinlerin çevrilmesi süreçlerinde kullanılması.

TRN 308 Çeviri Kuramı (3 0) 3
Bu derste öğrenciler çeviri kuramları ve alanın önde gelen isimleri, çeviri kuramının çeviri sürecine ve eleştirisine nasıl yansıdığı gibi konularda bilgi kazanırlar. Bu dersin ana hedefi öğrencilerin çeviriyi daha geniş bir bağlamda algılamalarını sağlamak amacıyla onlardaki "çeviri bilinci" ni geliştirmektir.

TRN 310 Edebi Çeviri II (2 2) 3
Bu derste, öğrencilerin daha önce üzerinde çalışmış oldukları İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatındaki kaynak metinler kuramsal bağlamda incelenecek, biçembilim belirleyicilerine göre uygun çevirinin nasıl yapılması gerektiği üzerinde tartışılacak, özgün metinler yayınlanmış çeviriler ile karşılaştırılarak öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırılacaktır.

TRN 312 Tıp Metinleri Çevirisi (2 2) 3
Bu derste öğrencilere tıp metinleri ile ilgili beceri ve terminoloji bilgisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

FLA 302 Yabancı Dil VI
Bu dersin amacı öğrencilerin daha üst düzeyde düşünceler ortaya koyma, planlara ve hedeflere ilişkin açıklamalar yapma, nedenler ileri sürme ve bunları temellendirme becerisini zenginleştirmektir.

TRN 401 Konferans Çevirmenliği (2 2) 3
Bu derste öğrencinin konferans çevirmenliğine hazırlanabilmesi için özellikle İngilizce/Türkçe yapı, biçem ve söylemi çabuk kavrayabilme ve aktarabilme yeteneklerini geliştirici etkinliklere yer verilmektedir. Farklı alanları kapsayan konuşma metinleri üzerinde çalışılır ve yapay konferans ortamları yaratılarak uygulama yapılır. Öğrencinin konferanslara katılarak alan çalışması yapması sağlanır.

TRN 403 Altyazı ve Film Çevirmeleri (2 2) 3
Bu derste öğrenciler Altyazı ve Film çevirmeleri ile ilgili ana ilkeleri çalışarak, örnek çevirileri de inceleyerek bu konuda çeviri pratiği yapacaklardır.

TRN 405 Çeviri Projesi I(1 2) 2
Bu derste ögrencinin kapsamli bir metni çözümlemesi, çevirmesi ve çeviri öncesi hazirligi ve çeviri süreci hakkinda bir inceleme metni yazmasi beklenmektedir.

TRN 407 Çeviri Stajı I (1 4) 3
Bu derste öğrenci dersten sorumlu öğretim elemanının danışmanlığıyla herhangi bir özel şirket ya da devlet dairesinde 15 iş günü çeviri stajı yaparak bu süre içerisinde yaptığı çevirilerden örnekleri ve staj belgesini değerlendirilmesiiçin ders sorumlusuna sunar.

TRN 409 Çeviri Eleştirisi I (3 0) 3
Bu dersin temel amacı öğrencilere farklı alanlarda yapılmış çevirilere nesnel ve eleştirel bir düzeyde yaklaşma becerisi kazandırmaktır. Buna koşut olarak farklı metin türleri üzerinde eleştirel çıkarsamalar yapmaları teşvik edilir.

FLA 401 Yabancı Dil VII (3 0) 3
Bu dersin amacı çeviribilim kuramlarını da dikkate alarak çeşitli metinlerin Türkçe'den yabancı dile ( Almanca, Fransızca, Yunanca)çevrilmesi sürecinde öğrencilerin çeviri olgusuna bilinçli ve tutarlı bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır.

TRN 402 Çözümlemeli Çeviri Uygulamaları (2 2) 4
Bu derste çeviri eleştirisi kuramı ışığında öğrencilerin Anadil/Yabancı dil metinlerinin çözümlemesini yapabilmesi, karşılaştırmalı bir irdeleme ile çevrilmiş bir metinde sözcük, söz dizimi, yapı düzeyi, içerik, biçem gibi öğelerin ne ölçüde eşdeğerlilik ve yeterlilikle aktarıldığını saptamaları için çeşitli metinler üzerinde çalışılacak, çevirmenin karşılaştığı sorunları nasıl çözdüğü, çözümlerin yerinde olup olmadığı ve bunların çeviribilim açısından geçerliliği çeşitli metinlerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

TRN 404 Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları (3 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere çeviri yaparken çeşitli yazılım ve internet temelli otomatik çeviri sitelerini kullanmayı öğretmektir.

TRN 406 Çeviri Projesi II (1 2) 2
Ögrencilerden ögrendikleri bir yabanci dildeki metni danismanlarinin gözetiminde Türkçe'ye çevirmeleri ve bir terimler sözlügü hazirlamalari beklenir.

TRN 408 Çeviri Stajı II (1 4) 3
Bu derste öğrenci dersten sorumlu öğretim elemanının danışmanlığıyla herhangi bir özel şirket ya da devlet dairesinde 15 iş günü çeviri stajı yaparak bu süre içerisinde yaptığı çevirilerden örnekleri ve staj belgesini değerlendirilmesi için ders sorumlusuna sunar.

TRN 410 Çeviri Eleştirisi II (3 0) 3
Çeviri Değerlendirme I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, çeviribilim kuramlarını da dikkate alarak farklı alanlarda üretilmiş olan çevirilerin bilinçli ve tutarlı bir yaklaşımla eleştirilmesini amaçlamaktadır.

FLA 402 Yabancı Dil VIII (3 0) 3
Bu dersin amacı çeviribilim kuramlarını da dikkate alarak çeşitli metinlerin yabancı dilden ( Almanca, Fransızca, Yunanca) Türkçe'ye çevrilmesi sürecinde öğrencilerin çeviri olgusuna bilinçli ve tutarlı bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır.