Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olanlar Moleküler Biyolog ve Genetikçi ünvanını
alacaktır.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne kayıt kabulü için lise diploması gereklidir. Türkiye
Cumhuriyeti’nde öğrenci alımı ÖSYM tarafından yapılan üniversite seçme ve yerleştirme sınavı ile
gerçekleşir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler üniverstemizin yaptığı sınav ve
yerleştirme ile programa kabul edilir. Uluslararası öğrencilerin programa kabulu ise lise mezuniyet
notlarının değerlendirilmesi ile olur. İngilizce seviyesi de ayrıca değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olabilmek için 4 yıl içerisinde 150 kredinin
tamamlanmış olması ve mezun olabilmek için 45 iş günü staj yapılması gerekmektedir. Öğrenciler
staj uygulamalarını ikinci öğretim yılından sonra yapmalıdır. Staj uygulamaları yurt içi (KKTC) ve
yurt dışında (TC ve Avrupa) bulunan moleküler biyoloji/ genetik laboratuvarları, hastane
laboratuvarları, ilaç üretim fabrikaları ve ilaç araştırma-geliştirme laboratuvarları, gıda üretim
fabrikaları ve biyoteknoloji firmaları gibi kamu ya da özel kurumlarda yapılabilir.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde
muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de
verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci
bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Yakın Doğu Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Programı 2014-2015 Güz
döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır.
KKTC ve TC Üniversitelerinde bulunan bir bölüm olmakla birlikte dünya ve Avrupa
Üniversitelerinde birçok benzeri bulunan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, genetiğin ve
genomiğin temel prensipleri ve hastalıklara uygulanabilirliğini öğretmeyi hedefleyen bir bölümdür.
Mevcut olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerden farkı, Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü ağırlıklı olarak insan genetiği ve insan biyolojisi üzerine uzmanlaşan ve
hastalıkların moleküler temeli ile genetik mekanizmalarını bilen ve klinik ve temel bilimler arasında
ilişki kurabilecek olmasıdır. Bölümün temel amacı Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimlerinin çeşitli
alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, toplumsal
ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve hayat boyu
öğrenmenin önemini benimsemiş uzman bireyler yetiştirmektir. Eğitim dili İngilizce ve Türkçe olarak
2 ayrı bölüm halinde eğitim vermektedir.

Program Kazanımları

1. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında güncel teorik ve uygulama ile desteklenen temel bilgiye
sahip olur ve bunları kullanır.
2. İnsan genetiğindeki temel kavramları ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarını
kavrar.
3. Moleküler Biyoloji ve Genetiğin, gen mühendisliği, insan genetiği, biyoteknoloji ve hücresel
tedavilerin uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
4. Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını
dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır.
5. Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi
kazanır.
6. Bilimsel süreç işleyişinden haberdardır, eleştirel düşünür, moleküler biyolojideki deneysel ve
teorik yaklaşımlarla soru sorma yetisine sahiptir.
7. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında seçilen araştırma konularını bağımsız olarak
planlayabilme ve araştırmaya katkı koyabilme bilgi ve becerisi kazanır.
8. Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve genetik alanlarında kullanılan temel laboratuvar
tekniklerini uygular.
9. Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler
özelliklerinin analizinde kullanır.
10. Yeni teknik ve teknolojik zorlukları aşmaya hazır, yaşam boyu öğrenmeye açıktır.

11. Özgün araştırmalar sonucu ulusal ve uluslararası düzeyde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında
ülkemizin temsil edilmesine ve bilimsel birikiminin artmasına katkı sağlayabilecek bilgiye sahip
olur.
12. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki konulardan ve bilimsel gelişmelerden haberdardır, ve
toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı biyolojik ve sosyal farkındalık için proje ve etkinlikler
düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
13. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki temel yetkinlik konuları kapsamında verilerin
toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yeterliliğine sahiptir.
14. Farklı organizmalardaki gen ve hücrenin moleküler yapısını ve işleyişini, kontrol
mekanizmalarını ve hücrenin moleküler özelliklerini bilir.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Mezun öğrenciler, üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda araştırmacı
olarak görev yapabilmektedir. Klinik ve genetik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp, kamu kuruluşları ile
uluslararası araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal,
transgenic hayvan üretimi v.b.) sektörlerinde iş bulabilmektedirler. Ayrıca piyasada genetik klinikler,
tüp bebek merkezleri ve uluslararası biyoteknoloji ve biyomedikal şirketlerinin ülke temsilciliklerinde
moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunlarına yönelik yoğun bir talep bulunmaktadır.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı
Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olabilmek için 4 yıl içerisinde 150 kredinin
tamamlanmış olması ve mezun olabilmek için 45 iş günü staj yapılması gerekmektedir. Öğrenciler
staj uygulamalarını ikinci öğretim yılından sonra yapmalıdır. Staj uygulamaları yurt içi (KKTC) ve
yurt dışında (TC ve Avrupa) bulunan moleküler biyoloji/ genetik laboratuvarları, hastane
laboratuvarları, ilaç üretim fabrikaları ve ilaç araştırma-geliştirme laboratuvarları, gıda üretim
fabrikaları ve biyoteknoloji firmaları gibi kamu ya da özel kurumlarda yapılabilir.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu
Değerlendirme Anketleri