Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Coğrafya Bölümü Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Coğrafya  Bölümünün amacı, hür ve objektif düşünen, ekonomik hayatın üretici bir bireyi olan, toplumsal ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, milli çıkarları kişisel çıkarların üstünde tutan bireyler yetiştirmektir. Kıbrıs’ı, Türk Dünyası’nı ve Dünya coğrafyasını tanıyan, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurabilen, çağdaş ve modern coğrafya eğitimi almış, kazandıkları bilgi ve becerileri doğal ve beşeri ortamın sorunları ve potansiyellerini değerlendirmede kullanabilen,aynı zamanda nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm bu amaçlarını gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle daha geniş akademik çevrelere ulaşarak bilime ilgiyi artırma, coğrafyanın uygulama yönünü ön plana çıkararak halkın doğal ortamdan rasyonel yararlanmasını sağlama bilime, evrensel değerlere katkıda bulunma amacını da kendine ilke edinmiştir.

Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek
2Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
7Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
8Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
9Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
10Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
11Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir
12Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
13Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
15Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
16Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
17Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
18Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
19Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
20Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
21Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
22Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
23Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
24Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
25Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve budeğerleri öğretebilme.
26Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
27Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
28Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
  
29Çevre koruma, demokrasi, insan hakları gibi evrensel ve etik değerleri işine yansıtma
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü başarı ile tamamlayanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında ve özel okullarda coğrafya öğretmenliği yapabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), arazi kullanımı ve planlaması, haritalama, çevre analizi değerlendirilmesi, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ ve CBS programlarının kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Coğrafya Bölümü lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 63 dersten oluşmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

 

 

 

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlararası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Şeniz Şensoy ,Bölüm Başkanı, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri