Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Program sonunda mezunların kazandığı derece “matematikçi” ünvanıdır. (Bologna sistemine göre Lisans derecesi, BSc (Bachelor of Science).

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Matematik programına TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin kayıt kabul koşulları için şu linke tıklayınız: http://aday.neu.edu.tr/lisans-ve-onlisans/

Yabancı uyruklu öğrenciler için kayıt kabul koşullarına şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://aday.neu.edu.tr/undergraduate-applications/?lang=en

T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kayıtlarında Aranan şartlar:

Üniversitemizin 4 yıllık programlarına ve 2 yıllık programlarına TC. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavları sonucunda yeterli puanı alarak yerleştirilmiş olmak. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavı YGS puan türünden herhangi birinden taban puan ve üzerinde puan almak Özel Yetenek Bölümleri’ni tercih edebilmek için yeterlidir.

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NE Kayıt olmak için istenilen belgeler:

 • Lise diplomasının aslı
 • 12 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • LYS belgesi (internet çıktısı)

 

Liseyi Yurtdışında Bitiren T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kayıt şartları Ortaöğrenimini yurt dışında (KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hariç) tamamlayan ve üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden MEB’dan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize kayıt için başvuruda bulunabilirler.

 

KKTC Vatandaşları Yakın Doğu Üniversitesi’nin Önlisans ve Lisans programlarına, her yıl yapılan Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda, tercih ettikleri bölümün kontenjan sayısı ve sınavda almış oldukları puan dikkate alınarak bölümlere yerleşebilirler. Bu konuya ilişkin geniş bilgi yine Yakın Doğu Üniversitesi’nin Öğrenci işleri Kayıt kabul Müdürlüğü’nden alınabilir.

Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler
 • Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
 • 12 adet vesikalık fotoğraf
 • ön kayıt + dönemlik sosyal etkinlik ücreti alınacaktır.

Belirlenen tarihlere kadar kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listedeki adaylar kayıt hakkı kazanır.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Mezuniyet için öğrenciler, 4 yıllık programdaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak tüm kredileri tamamlamalıdırlar. Dört yılllık program içerisinde toplam 154 krediden oluşan 48 ders bulunmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not sistemidir (https://neu.edu.tr/rektorluk-ve-idari- personel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi/?lang=tr). Bu kredi Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi (AKTS) cinsinden 240 AKTS’ye denktir.

AKTS (ECTS) öğrencilerin hareketliliğini (mobility) kolaylaştırmak için tasarlanmış bir kredi sistemidir. AKTS kredi sistemi öğrencinin bir dersten başarılı olmak için harcadığı okul içi ve okul dışı tüm faaliyetlerini kapsadığı için hareketlilik yapan öğrenci, kazandığı AKTS kredisini kendi üniversitesine taşıyabilir ve bu kredi kendi programından aldığı kredilere eklenir. AKTS öğrencinin öğrenme sürecini destekler çünkü öğrenci merkezli bir sistemdir. AKTS Bologna sürecinin temel taşlarından biridir. AKTS aynı zamanda eğitim-öğretim programının planlanması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için de kullanılabilen bir araçtır. Sonuç olarak program daha şeffaf hale getirilmiş olur. (http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm)

Öğrencinin mezun olması için her dersten başarılı olması ve genel akademik ortalamasının (cumulative grade point average-CGPA) 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) olması gerekmektedir.

 

 

Mezuniyet Sınavları

Mezuniyet Sınavları Öğrencilerin herhangi bir bölümden mezun olabilmeleri için Genel Akademik Ortalamalarının (CGPA) en az 2.00 olması gerekmektedir. Eğer bir öğrenci bütün derslerini başarı ile tamamlarsa fakat Genel Akademik Not Ortalaması 2.00’nin altında ise Mezuniyet Mazeret Sınav hakkı talep edebilir. Öğrenciler üç derse kadar Mezuniyet Mazeret Sınav hakkı talep edebilir. Bu sınavların her bir ders için ödenmesi gereken miktarı her dönem değişmektedir.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda matematik ve matematik ile ilgili alanlarda daha ileri düzeyde çalışma yapmak isteyenlere temel bilgileri vermek, öğrencilerin eğilim ve yeteneklerine yönelik mezuniyet sonrası iş sahibi olabilecekleri programları uygulamak, profesyonel iş ve araştırma sürecinde; çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip lisans düzeyinde matematikçi yetiştirmektir.

Mezunlarımız gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde matematik, istatistik ve sayısal verilerle ilgili birçok iş kolunda çalışma imkanına sahiptirler. Bunun yanında, bir eğitim fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlayarak matematik öğretmeni olma seçenekleri bulunmaktadır. Son olarak, istekli öğrenciler yüksek lisans ve doktora ile akademik çalışmalara devam ederek akademik bir kariyer oluşturabilirler.

Program Kazanımları

Program Kazanımları

1 Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

3 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

4 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

6 Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

7 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

8 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

10 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

11 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

12 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

13 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

14 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

15 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

16 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Mezunlarımız gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde matematik, istatistik ve sayısal verilerle ilgili birçok iş kolunda çalışma imkanına sahiptirler. Bunun yanında, bir eğitim fakültesinde Pedegojik Formasyon Eğitimini tamamlayarak matematik öğretmeni olma seçenekleri bulunmaktadır. Son olarak, istekli öğrenciler yüksek lisans ve doktora ile akademik çalışmalara devam ederek akademik bir kariyer oluşturabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Mezuniyet için öğrenciler, 4 yıllık programdaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak tüm kredileri tamamlamalıdırlar. Dört yıllık program içerisinde toplam 154 krediden oluşan 48 ders bulunmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not sistemidir (https://neu.edu.tr/rektorluk-ve-idari- personel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi/?lang=tr). Bu kredi Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi (AKTS) cinsinden 240 AKTS’ye denktir.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ:

 1. Kampüse Uyum
 2. Kariyer Planlama
 3. Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 1. Türk Dili I
 2. Türk Dili II
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 5. Yabancı Dil I
 6. Yabancı Dil II
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

EK BİLGİLER

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Matematik bölümü öğrencileri, toplam 240 AKTS krediyi sağlamak için zorunlu dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi taktirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmemiş sayılacaktır.

Herhangi bir engelinizden dolayı derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Destek Birimine başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 

Programdaki her bir ders için kullanılan öğretim yöntemleri ve ölçme-değerlendirme teknikleri, öğretme ve öğrenme süreçleri arasındaki bağlantı ve her dersin amaçları ile derste sağlanan öğrenme yaşantıları arasındaki bağlantılar ders izlencelerinden takip edilebilir.

 

Dönem içi ve son değerlendirmeler bağlamında soruların formatı dersin içeriğine bağlıdır ve dersin içeriğine ve öğretim elemanının kararına bağlı olarak öğrenciler yazılı sınav şeklinde değerlendirilebilirler.Ders performansa bağlı bir ders ise,öğretim görevlisi final sınavı yapmamaya karar verebilir.Bunun yerine öğrencilere sunum veya proje hazırlama veya uygulama ödevi verilebilir.Bunlar final sınavı yerine sayılabilir.Sunum ve proje teslimi sonunda öğrencilere performansları hakkında geribildirim verilir. Geribildirim genellikle karşılıklı bire bir temeline dayalı ofis saatleri esnasında verilir. Genelde geç teslim edilen ödevler kabul edilmez. Bir öğrenci ödevini geç teslim ederse, geç teslim edilen ödevin öğretim elemanı tarafından kabul edilmesi veya edilmemesi veya bazı puanların ödevden çıkarılması öğretim elemanının inisiyatifindedir.

 

Değerlendirme sonucundaki başarı durumu

Öğrenciler yaptıkları çalışma ve performanslarına göre değerlendirilirler ve her dersin şartlarına göre farklı değerlendirme türlerine tabi tutulurlar. Değerlendirme türleri, yazılı sınavları, sunumları, proje ödevlerini, etkinlikleri ve uygulamaları içerir. Her dersin değerlendirme dağılımı farklı olabilir.Bununla beraber genel not dağılımı aynidir.Genel not dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

    NEAR EAST UNIVERSITY
 
GRADE BREAKDOWN
   
POINTSLETTER GRADECREDIT
90-100AA4
85-89BA3.5
80-84BB3
75-79CB2.5
70-74CC2
60-69DC1.5
50-59DD1
0-49FF0

 

Yukardaki harf notlarına ek olarak, öğrenciler kredisi olmayan derslerden Satisfactory (Yeterli) (S) veya Unsatisfactory (Yetersiz) (U) notu alabilir.Mevcut zaman diliminde öğrenci dersin gereklerini tamamlamakta başarısız olursa dersin hocasıyla temasa geçip kendisine Incomplete grade (Tamamlanmamış not) (I) vermesini sağlaması istenir. Bu, notların tesliminden sonra iki hafta içinde öğrencinin eksik ödevleri, sınavları veya dersle ilgili çalışmaları tamamlaması anlamına gelir. Bu sürecin sonunda I notu öğrencinin aldığı toplam puanına karşılık gelen notla değiştirilir. Öğrenci istenilen çalışmaları tamamlamakta başarısız olursa I notu, bir sonraki dönemin başında otomatik olarak FF notu olarak değiştirilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için öğrenciler, 4 yıllık programdaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak tüm kredileri tamamlamalıdırlar. Dört yılllık program içerisinde toplam 154 krediden oluşan 48 ders bulunmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not sistemidir (https://neu.edu.tr/rektorluk-ve-idari- personel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi/?lang=tr). Bu kredi Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi (AKTS) cinsinden 240 AKTS’ye denktir.

AKTS (ECTS) öğrencilerin hareketliliğini (mobility) kolaylaştırmak için tasarlanmış bir kredi sistemidir. AKTS kredi sistemi öğrencinin bir dersten başarılı olmak için harcadığı okul içi ve okul dışı tüm faaliyetlerini kapsadığı için hareketlilik yapan öğrenci, kazandığı AKTS kredisini kendi üniversitesine taşıyabilir ve bu kredi kendi programından aldığı kredilere eklenir. AKTS öğrencinin öğrenme sürecini destekler çünkü öğrenci merkezli bir sistemdir. AKTS Bologna sürecinin temel taşlarından biridir. AKTS aynı zamanda eğitim-öğretim programının planlanması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için de kullanılabilen bir araçtır. Sonuç olarak program daha şeffaf hale getirilmiş olur. (http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm)

Öğrencinin mezun olması için her dersten başarılı olması ve genel akademik ortalamasının (cumulative grade point average-CGPA) 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) olması gerekmektedir.

Program Şekli

Program, tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Prof.Dr. Evren Hınçal, Bölüm Başkanı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri