Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Tarihçi

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Tarih Bölümü'ne kayıt kabulü için lise diploması gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci alımı
ÖSYM tarafından yapılan üniversite seçme ve yerleştirme sınavı ile gerçekleşir. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler üniversitemizin yaptığı sınav ve yerleştirme ile programa kabul
edilir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Öğrencinin 161 Yakın Doğu Üniversitesi kredisini tamamlaması ve aldığı tüm derslerden başarılı
olması gereklidir. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not
sistemidir (https://neu.edu.tr/rektorluk-veidaripersonel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretimyonetmeligi/?lang=tr). Bu kredi Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi (AKTS) cinsinden 240 AKTS’ye
denktir.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Tarih lisans programında dört yıl zorunlu temel dersler verilmektedir. Dördüncü sınıfta hazırlanan
bitirme projesi öğrencilere araştırma yöntemleri ile öğrendikleri bilgileri kullanma ve yükseklisans
çalışmasına ön hazırlık imkanı sunmaktadır.
Tarih Bölümü lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve metodları ile
tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir
donanım kazandırmayı aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi nitelikleri ile donanmış insan
gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin
sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Osmanlı ve Türk Tarihi programın ana
eksenidir. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve
disiplinlerarası yaklaşımlar Tarih Bölümü lisans programını zenginleştirmektedir. Ayrıca
yürütülecek programla anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı,
Atatürkçü düşünce ile Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, ulusal kültür ve değerlerin
etrafında, bütünleştirici yönde eğitim-öğretim yapmak ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
kültür eserlerimizi tanıtacak, geçmişteki olayların ışığı altında günümüzdeki gelişmeleri
değerlendirecek, geleceğe ışık tutacak, gerçekçi yorum yapabilecek ve ilgili bilgileri gençlere
aktarabilecek elemanlar yetiştirmek bölümün temel amaçları arasındadır. Bölüm bu amaçlarını
gerçekleştirme sürecinde konferans, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerle tarihle ilgili
bir halk bilinçlendirme amacını da kendine ilke edinmiştir.
Hedef
Tarih bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde
- evrensel değerlere sahip,
- çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
- araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
- çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
- tarih alanlarına hâkim öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmektir

Program Kazanımları
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Tarih Bölümünde Yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde yer alan okullarda Tarih Öğretmenliği, Devlet Kurumları, Eski Eserler Dairesi,
Kütüphaneler, Devlet Arşivleri, Müzeler, Okutmanlık, Araştırma Görevlisi ve Türk Tarih Kurumu gibi
kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim
Programın Yapısı

Öğrencinin 161 Yakın Doğu Üniversitesi kredisini tamamlaması ve aldığı tüm derslerden başarılı
olması gereklidir. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not
sistemidir (https://neu.edu.tr/rektorluk-veidaripersonel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretim-
yonetmeligi/?lang=tr). Bu kredi Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi (AKTS) cinsinden 240 AKTS’ye
denktir.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Programdaki her bir ders için kullanılan öğretim yöntemleri ve ölçme-değerlendirme teknikleri, öğretme ve öğrenme süreçleri arasındaki bağlantı ve her dersin amaçları ile derste sağlanan öğrenme yaşantıları arasındaki bağlantılar ders izlencelerinden takip edilebilir.

Dönem içi ve son değerlendirmeler bağlamında soruların formatı dersin içeriğine bağlıdır ve dersin içeriğine ve öğretim elemanının kararına bağlı olarak öğrenciler yazılı sınav şeklinde değerlendirilebilirler.Ders performansa bağlı bir ders ise,öğretim görevlisi final sınavı yapmamaya karar verebilir.Bunun yerine öğrencilere sunum veya proje hazırlama veya uygulama ödevi verilebilir.Bunlar final sınavı yerine sayılabilir.Sunum ve proje teslimi sonunda öğrencilere performansları hakkında geribildirim verilir. Geribildirim genellikle karşılıklı bire bir temeline dayalı ofis saatleri esnasında verilir. Genelde geç teslim edilen ödevler kabul edilmez. Bir öğrenci ödevini geç teslim ederse, geç teslim edilen ödevin öğretim elemanı tarafından kabul edilmesi veya edilmemesi veya bazı puanların ödevden çıkarılması öğretim elemanının inisiyatifindedir.

Değerlendirme sonucundaki başarı durumu
Öğrenciler yaptıkları çalışma ve performanslarına göre değerlendirilirler ve her dersin şartlarına göre farklı değerlendirme türlerine tabi tutulurlar. Değerlendirme türleri, yazılı sınavları, sunumları, proje ödevlerini, etkinlikleri ve uygulamaları içerir. Her dersin değerlendirme dağılımı farklı olabilir.Bununla beraber genel not dağılımı aynidir.Genel not dağılımı aşağıdaki gibidir.

NEAR EAST UNIVERSITY

GRADE BREAKDOWN

POINTS LETTER GRADE CREDIT
90-100 AA 4
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2
60-69 DC 1.5
50-59 DD 1
0-49 FF 0

Yukardaki harf notlarına ek olarak, öğrenciler kredisi olmayan derslerden Satisfactory (Yeterli) (S) veya Unsatisfactory (Yetersiz) (U) notu alabilir.Mevcut zaman diliminde öğrenci dersin gereklerini tamamlamakta başarısız olursa dersin hocasıyla temasa geçip kendisine Incomplete grade (Tamamlanmamış not) (I) vermesini sağlaması istenir. Bu, notların tesliminden sonra iki hafta içinde öğrencinin eksik ödevleri, sınavları veya dersle ilgili çalışmaları tamamlaması anlamına gelir. Bu sürecin sonunda I notu öğrencinin aldığı toplam puanına karşılık gelen notla değiştirilir. Öğrenci istenilen çalışmaları tamamlamakta başarısız olursa I notu, bir sonraki dönemin başında otomatik olarak FF notu olarak değiştirilir.

Mezuniyet Koşulları
Program Şekli
Program Sorumlusu
Değerlendirme Anketleri