Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Psikolog (BSc) (Bologna sistemine göre lisans derecesi).

Yeterlilik Düzeyi

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi(YÇ-AYA):3

Yaşam boyu öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ-YBÖ): 7

Programa Kabul Şartları

Psikoloji Bölümü'ne kayıt kabulü için lise diploması gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci alımı ÖSYM tarafından yapılan üniversite seçme ve yerleştirme sınavı ile gerçekleşir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler üniversitemizin yaptığı sınav ve yerleştirme ile programa kabul edilir. Uluslararası öğrencilerin programa kabulu ise lise mezuniyet notlarının değerlendirilmesi ile olur. İngilizce seviyesi de ayrıca değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Öğrencinin 128 Yakın Doğu Üniversitesi kredisini tamamlaması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gereklidir. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not sistemidir (https://neu.edu.tr/rektorluk-veidaripersonel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi/?lang=tr).

Öğrencinin mezun olması için her dersten başarılı olması ve genel akademik ortalamasının (cumulative grade point average-GPA) 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Psikoloji Bölümü'ne kayıt kabulü için lise diploması gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci alımı ÖSYM tarafından yapılan üniversite seçme ve yerleştirme sınavı ile gerçekleşir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler üniversitemizin yaptığı sınav ve yerleştirme ile programa kabul edilir. Uluslararası öğrencilerin programa kabulu ise lise mezuniyet notlarının değerlendirilmesi ile olur. İngilizce seviyesi de ayrıca değerlendirilir.

Programın Bilgileri

Psikoloji lisans programında ilk iki yıl zorunlu temel dersler verilmektedir. Üçüncü yıldan itibaren seçmeli dersler ile öğrencilere ilgi alanlarında yoğunlaşma fırsatı sunulmaktadır. Üçüncü sınıf yaz tatilinde staj yapılması desteklenmektedir. Dördüncü sınıfta hazırlanan bitirme projesi öğrencilere araştırma yöntemleri ve istatistik derslerinde öğrendikleri bilgileri kullanma ve yükseklisans çalışmasına ön hazırlık imkanı sunmaktadır.

Program Kazanımları

Program Yeterlilikleri

A.BİLGİ

 

(Kuramsal – Olgusal)

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

 1. BECERİLER

 

(Bilişsel – Uygulamalı)

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

 1. YETKİNLİKLER
  • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

 • Öğrenme Yetkinliği

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

 • İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

C.4. Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Psikoloji Bölümü’nde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alan öğrencilerimiz, hastahanelerde, eğitim kurumlarında, ıslahevlerinde, endüstride, danışma merkezlerinde ve psikoloji hizmeti veren başka yer ve kurumlarda çalışabilmektedirler. Günümüzde Psikoloji Bilimi alt dallarıyla sosyal yaşamın hemen hemen her kesiminde hizmet vermektedir. Psikologların verdiği hizmetler arasında psikoterapi, test uygulama, araştırma danışmanlığı, personel seçimi, işletme-içi iletişim geliştirme, eğitimde ölçme araçları geliştirme ve bunlara benzer psikolojik hizmetler sayılabilir.

İş Olanakları

* Sağlık Kuruluşlarında,

* Araştırma Merkezlerinde,

* Reklam ve Halkla İlişkiler Kurumlarında,

* Çeşitli Banka ve Diğer Kurumların Eğitim Birimlerinde,

* Özel Sektör Kurumlarının Araştırma-Geliştirme Birimlerinde,

* Psikolojik Danışma Merkezlerinde,

* Çocuk Yuvalarında,

* Cezaevlerinde,

* Huzurevleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,

* Eğitim ve Uzmanlık Düzeylerine Göre Farklı Alanlarda Çalışmaktadırlar.

Lisansüstü Programlara Erişim

Öğrenciler lisans eğitimlerini tamamlamaları ardından yüksek lisans eğitimine başlayabilmektedir.

Programın Yapısı

Psikoloji lisans programında ilk iki yıl zorunlu temel dersler verilmektedir. Üçüncü yıldan itibaren seçmeli dersler ile öğrencilere ilgi alanlarında yoğunlaşma fırsatı sunulmaktadır. Üçüncü sınıf yaz tatilinde staj yapılması desteklenmektedir. Dördüncü sınıfta hazırlanan bitirme projesi öğrencilere araştırma yöntemleri ve istatistik derslerinde öğrendikleri bilgileri kullanma ve yükseklisans çalışmasına ön hazırlık imkanı sunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler

PKL 101 Psikolojiye Giriş (3)

Sadece psikoloji öğrencileri için düzenlenmiştir. Ders başlıklarının içeriği bilim olarak psikoloji, davranışın biyolojik temelleri, duygu ve algı, öğrenme teorileri, güdüler ve duygulardır. Zeka ve ölçümleri yine dersin içeriğidir.

 

PKL 102 Psikolojiye Giriş II (3)

PKL 101 dersinin devamıdır ve içerdiği dersler ; insan gelişimi, düşünme ve dil, sosyal etki, kişilik ve değerlendirilmesi, klinik psikoloji, psikoterapi teknikleri, stres ve mücadelesi ve bilgi işlemidir.

 

PKL 211 Araştırma Metodları I (3)

Psikolojide araştırma metodlarına girişi içerir; teoriler, hipotezler, değişkenler, örneklem, veri toplama prosedürü, veri analizi, sonuçlara müdahale ve sonuçları genelleme gibi temel kavramlar verilir.

 

PKL 212 Araştırma Metodları II (3)

 

Dersin temel içeriği niteliksel veri toplama ve gözlem teknikleri, yapılandırılmamış ve derinlemesine görüşmedir. Dersin amacı öğrencilere bu teknikleri kullanabilmeleri için gerekli becerileri sağlamaktadır.

 

PKL 221 Gelişim Psikolojisi I (3)

 

Doğumdan ergenlik dönemine kadar olan gelişim dönemlerinde araştırma bulguları ve kuramlar ışığı altında psikomotor, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri inceler.

 

 

PKL 222 Gelişim Psikolojisi II (3)

Farklı gelişsel dönemlerin teori ve araştırma bulguları ışığında incelenmesi. Erken, orta ve geç yetişkinlik dönemi, aile, ebeveyinlik, iş çevresi ve emeklilik konularını inceler. Yaşlılıkta psikolojik gelişim ve yetenekler araştırılır.

 

PKL 251 Sosyal Psikoloji I (3)

Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek.

 

PKL 252 Sosyal Psikoloji II (3)

Öğrencileri birey ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkilerdeki değişimin dinamikleri konusunda bilgilendirmek.

 

PKL 281 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme (3)

Öğrencilerin öğrenmenin psikolojik koşulları konusunda bilgilendirilmesi. Öğrenme sürecinin aşamalarını, olası güçlük ve sorunlarını kuramsal bir çerçeveye yerleştirerek ve konu ile ilgili deneylerden yararlanarak açıklayabilmeleri.

 

PKL 282 Deneysel Psikoloji II: Dikkat ve Hafıza (3)

Öğrencilerin hafızanın psikolojik koşulları konusunda bilgilendirilmesi. Hafıza sürecinin aşamalarını, olası güçlük ve sorunlarını kuramsal bir çerçeveye yerleştirerek ve konu ile ilgili deneylerden yararlanarak açıklayabilmeleri.

 

PKL 303 Spor Psikolojisi (3)

Öğrencilere, psikoloji biliminin, sportif performans gelişimi üzerine etkilerini açıklayabilme, mental antrenman yöntemlerini temel düzeyde uygulayabilme ve psikoloji alanında edindiği temel bilgileri, sporcuların performanslarını arttırmak için kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKL 307 Bilişsel Psikoterapi (3)

Bu dersin sonunda öğrenciler; Bilişsel terapilerin özellikleri, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgilenirler. Bilişsel terapilerde terapistle ilişkilerin, değerlendirmenin, formülasyonun önemini kavrarlar. Terapi sürecinde kullanılan özel yöntem ve teknikleri tanırlar. Bilişsel terapilerin nasıl değerlendirileceğini öğrenirler. Bilişsel terapilerin etkililiğine yönelik araştırma bulgularıyla tanışırlar.

PKL 308 Özel Gereksinimli Çocuklarda Aile Danışmanlığı (3)

Bu ders; dünyada ve ülkemizde engelli bireylere ilişkin politikalar ve hizmetler, engelli birey ile iletişim, engelli bireyin sağlığını koruma, geliştirme ve rehabilitasyon hizmetleri, engelli bireylere bakım veren ailenin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi ve engelli bireylerin özel eğitimi konusunda danışmanlık ve bakımın koordinasyonu konularında bilgiler içermektedir.

PKL 312 İleri Araştırma Yöntemleri (3)

Dersin amacı, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak ve ileri nicel araştırma tekniklerinin uygulanmasını göstermektir. Bu ders temel olarak ampirik yaklaşımı, ölçüm sürecini ve istatistiksel tekniklerin veri analizi amacıyla kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.

PKL 320 Eğitim Psikoloji (3)

Dersin amacı psikolojideki teori ve araştırmaların öğrenme ortamında nasıl kullanıldığını öğrencilerin anlamasını sağlamaktır.

 

PKL 323 Stres ve Stresle Baş Etme(3)

Bu ders, stresin nedenleri ve stresin vücudumuzu nasıl etkilediğine dair genel bir giriş sağlar. İşlenecek konular arasında stres teorileri, stresle başa çıkma, stres algısı, stresin işlevi ve sonuçları üzerindeki kişisel ve kültürel etkiler yer almaktadır.

 

PKL 325 Yaşlılık Psikolojisi (3)

Yaşlanan bireyi etkileyen faktörler incelenmektedir. Yaşlanma ile oluşan psikolojik, bilişsel, duyusal, kişilik ve kişilerarası değişiklikler vurgulanmaktadır.

 

PKL 326 Travma Psikolojisi (3)

Bu ders; Travmada temel kavramlara giriş Travma psikolojisinin geçmişten günümüze tarihçesi Travmada risk faktörleri ve koruyucu faktörler,Travmada temel kavramlara giriş Travma psikolojisinin geçmişten günümüze tarihçesi Travmada risk faktörleri ve koruyucu faktörler ,Travmanın erken dönem ve uzun dönem etkileri Yetişkinlerde görülen travmatik stres tepkileri Çocuk ve ergenlerde görülen travmatik stres tepkileri ,Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısal özellikleri ve DSM’ler boyunca değişimi ,Travma ve travmatik stresle ilişkili diğer bozukluklar konularını içermektedir.

 

PKL 327 Üstün Zekalıların Psikolojisi (3)

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve diğer psikolojik yönleri, özel gereksinimleri ve yaşadıkları sorunlar.

 

PKL 330 Yalom Okumaları (3)

Psikoloji bölümünde okuyan her öğrencinin hayatı boyunca okuması gereken Irvin D. Yalom’un bakış açısından terapi süreçleri, hastaya yaklaşım ve terapi süreçlerini anlamak ve irdelemek.

 

PKL 331 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme (3)

Psikolojideki temel ölçme ve değerlendirmenin temel prensipleri incelenmektedir. Derste ölçek geliştirme, geçerlilik, güvenirlik kat sayılarının hesaplanması, ölçek standardizasyonu gibi konular detaylarıyla incelenir. Bu ders aynı zamanda zeka, kişilik , tutum ve envanterlerin de incelendiği bir derstir.

 

PKL 332 Zeka Testleri (3)

Zeka kavramının ve zeka testlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi. Derste özellikle WAIS, WISC ve Stanford Binet ve ölçeklerin geliştirilmesi ve standardizasyon sürecinin detaylandırılması. Ölçek uygulama, puanlama, yorumlama ve sonuçların rapor halinde sunulması öğretilir.

 

 

PKL 333 Şiddet Psikolojisi (3)

Dersin amacı şiddet kavramını ve türlerini bilmek, şiddete neden olabilecek biyolojik, psikolojik sosyal ve kültürel etkenleri tanımlayabilmek ve durumları analiz edebilmektir. Derste farklı nüfus grupları üzerinde şiddetin nasıl ortaya çıkabileceği ve farklı gruplarda karşılaşılan şiddet olayları ile psikologların nasıl mücadele edebileceği ele alınacaktır.

 

PKL 335 İş Psikolojisi (3)

İş ve iş ortamının psikolojik yönünü incelemektedir; iş analizi, personel seçimi ve yerleştirilmesi, performans, iş başarısı, yönetici ve işçi ilişkileri alanlarını kapsamaktadır.

 

PKL 340 Kişilik Kuramları (3)

Kişilik kuramları hakkında eleştirel bilgiler bu ders içerisinde verilmektedir.

 

PKL 341 Kişiliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (3)

Kişilik ölçülmesinde temel kuramlar, objektif ve projektif teslerin yanı sıra envanterlerin tanıtılması. Sınıf ortamında uygulama ve rapor hazırlanması.

 

PKL 342 Psikopatoloji (3)

Basit uyum problemlerinden, ciddi psikolojik rahatsızlıklara dek çeşitli sorunlar dersin içeriğni oluşturmaktadır. Dersde psikolojik rahatsızlıklarda görülen belirtiler üzerinde durulmaktadır.

 

PKL 343 Gelişim Psikopatolojisi (3)

Çocukluk çağında yaşanan ailelere göre çocuğun problemli davranışları bazen gelişim dönemine özgü normal davranışlar olurken, bazen çocukluk döneminde ortaya çıkan psikolojik bozukluklarla ilişkili olabilir. Bu ders hem sağlıklı gelişen çocukda korku, kaygı, sosyal ve cinsel gelişim özeliklerini incelerken, hem de çocukluk döneminde ortaya çıkan psikolojik bozuklukları ele almaktadır.

 

 

PKL 345 Uyum Psikolojisi (3)

Günlük hayatta karşılaşılan normal uyum problemleri çalışılmaktadır. Korku ve kaygı, uyku problemleri, cinsel uyum, kendilik kontrolu, kişilerarası ilişkiler, işde uyum, sosyal uyum, aşk, evlilik ve ebeveynlik gibi konular incelenmektedir.

 

PKL 350 Sosyal Psikoloji Konuları (3)

Sosyal psikolojide yeni araştırma konuları ve sorunların incelenmesi               amaçlanmaktadır.

 

PKL 352 Anormal Psikoloji (3)

Derste yetişkinlerdeki zihinsel ve davranışsal bozukluklara ilişkin tarihsel yaklaşımlar gözden geçirilir. Son tanılama sınıflandırmasında yer alan gruplar açıklanır. Seçilen bazı psikopatolojik bozukluklara ilişkin güncel bulgularla kavramsal model ve/veya kuramlar tartışılır. Psikopatolojinin davranışsal, bilişsel, sosyokültürel, genetik ve nörobilimsel yönleri tartışılır. Derste değerlendirme, etiyoloji, prognoz ve belirti kontrolü konuları da ele alınır.

 

PKL 355 Çevre Psikolojisi (3)

Davranşın fiziksel çevre ile ilişkisi incelenmektedir. İnsan-çevre etkileşimi ile ilgili teoriler ve araştırmalar gözden geçirilmektedir. Dersde işlenen konular arasında çevresel algı ve biliş, çevresel stresörler, kirlenme, kalabalıklaşma ve kişisel alan bulunmaktadır.

 

PKL 357 Psikoloji ve Cinsiyet Araştırmaları (3)

Kadınsılık, erkeksilik, aile içi şiddet, tecavüz, din, eğitim, politika, hukuk, bilim, sağlık, çalışma ve iş/meslek seçimi ve bunun gibi konuların cinsiyet, cinsel rol ve streotipik davranışların detaylı bir şekilde incelenmesi.

 

PKL 360 Psikoloji ve Edebiyat (3)

Öğrencileri insan davranışının dinamikleri ve çok yönlülüğü konusunda edebiyat ve film kuramlarından da hareket ederek bilgilendirmek. Öğrencilerin insan davranışını sosyo kültürel bağlamı içinde ele alma; davranışın psikolojik ön koşulları (üretim) ve etkileri (algılama ve öznel etki) konusunda bilinçlenmelerine katkıkoymak.

 

PKL 363 Adli Bilimler ve Psikoloji (3)

Bu dersin temel amacı adli bilimler alanına ve psikoloji biliminin hukuki ve cezai adalet sistemleri dâhilindeki uygulamalarına ilişkin genel bir bakış sağlamaktır. Suç ve suç davranışı ile adli psikoloji bilgisi ve pratiği, adli psikologların adalet sistemi içindeki rol ve işlevleri ele alınacaktır.

 

PKL 375 Nöropsikoloji (3)

Bilişsel becerileri ve neokorteksi vurgulayarak insan beyninin görevlerini ve yapısını incelemektedir. Klinik ve deneysel bulgular karşılaştırılarak teoretik  modeller tartışılır.

 

PKL 376 Psikofarmakoloji (3)

Psikoaktif ilaçların davranışlar üzerindeki etkileri yasal ve etik boyutta tartışılmaktadır.

 

PKL 379 Nöropsikolojik Testler (3)

Bu ders ile öğrencilerin; nöropsikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ve sıklıkla kullanılan temel nöropsikolojik testler hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

PKL 380 Psikolojide Niteliksel Yöntemler (3)

Bu dersin amacı öğrencilerin psikolojide giderek daha büyük Kabul gören niteliksel araştırmanın temellerini anlaması ve bu temelller üzerine kurulmuş olan analizler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

PKL 401 Davranış Bağımlılığı (3)

Bu ders bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar; bağımlılık türleri ve bağımlılıkta görülen yoksunluk belirtileri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; madde bağımlısı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; alkol ve madde kullanım bozukluklarında multıdisipliner yaklaşım ve sosyal hizmet müdahale aşamaları; bağımlılık sorunu yaşayan birey ve ailelere yönelik sosyal hizmet müdahalesi; madde bağımlılığında önleyici çalışmaların kapsamı ve sosyal hizmet uzmanın önleyici çalışmalardaki yeri ve görevi; vaka örnekleri üzerinde grup çalışmasının yapılması ve sunumu; AMATEM’lerde sosyal hizmet uygulamaları ve taburculuk sonrası yürütülen çalışmalar konularını içerir.

 

PKL 402 Bilişsel Davranışçı Terapiler (3)

Bu dersin sonunda öğrenciler; Bilişsel davranışçı terapilerin özellikleri, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgilenirler. Bilişsel davranışçı terapilerde terapistle ilişkilerin, değerlendirmenin, formülasyonun önemini kavrarlar. Terapi sürecinde kullanılan özel yöntem ve teknikleri tanırlar. Bilişsel davranışçı terapilerin nasıl değerlendirileceğini öğrenirler. Bilişsel davranışçı terapilerin etkililiğine yönelik araştırma bulgularıyla tanışırlar.

 

PKL 403 Psikanalize Giriş (3)

Psikanalitik düşüncenin temelleri, pasikanalizin başlangıcı ve gelişmesi, düşlerin yorumu, zihinsel nitelikler, içgüdüsel kuram, özseverlik ve ikili içgüdü kuramı, yapısal varsayım ve benlik psikolojisi, ruhsel-cinseş gelişme dönemleri, nesne ilişkileri, erikson ve ruhsal-toplumsal gelişme dönemleri, nesne ilişkileri kuramı, kendilik psikolojisi, benlik ve nesneler, bağlanma kavramı, klasik psikanalitik terapi.

 

PKL 420 Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi (3)

Fiziksel ve psikolojik gelişimin çevresel ve sosyal faktörler açısından doğum öncesi dönemden ölüme kadar olan süreçte incelenmesi.

 

PKL 425 Gelişim Psikolojisinde Yeni Konular ve Araştırmalar (3)

Bu ders son sınıf öğrencileri içindir, gelişim psikolojisi alanında yeni araştırma   konularının eleştirel bir gözden geçirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

PKL 430 Psikolojide Benlik Modelleri: Klasik Yaklaşımlar (3)

Bu dersde öğrencilerin psikolojide önemli bir başlık olan benlik ile ilgili yaklaşımlarda klasik modelleri tanımalarını sağlamaktır. Biyolojik, açıklayıcı, yaşantısal, dinamik yaklaşımların benlik-kendilik konusunu nasıl ele aldıkları ne gibi yöntemlerle inceleyebildikleri ve açıklayamadıkları noktaları karşılaştırmalı olarak anlamaları amaçlanmaktadır.

 

PKL 440 Modern Kişilik Kuramları (3)

Dersin amacı öğrencilerin psikolojinin tarihsel gelişimi, başlıca ve çağdaş ekolleri hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.

PKL 441 Klinik Psikoloji I (3)

Klinik Psikoloji alanındaki yeni yaklaşımları, teorileri ve teknikleri vurgulayarak davranış değerlendirmesi ve psikolojik hastalıkları inceler.

PKL 442 Klinik Psikoloji II (3)

Klinik Psikoloji alanı kapsamındaki hastalıkları, tanı ölçütlerini, teorilerini, tedavi ilkelerini ve yaklaşımlarını inceler.

 

PKL 444 Yaşam Becerileri Danışmanlığı (3)

Bu dersin içeriğinde öğrenciler, kendini tanıma, ifade etme, iletişim becerilerini geliştirme, stresli duygular ve davranışları yönetme ile ilgili anlamlı lar edinecekleri bir derstir.

 

PKL 447 Danışmanlık Psikolojisi (3)

Psikolojk danışmanlıkta kullanılan temel kuramlar ve tekniklerin incelenmesi.

 

PKL 450 Uygulamalı Psikoterapi (3)

Psikoterapi tanımı, indikasyonları, temel psikoterapi teknikleri, psikoterapi türleri ve teorileri dersın içeriğini oluşturmaktadır.

 

PKL 452 Projektif Tekniklerin Teorik Temelleri (3)

Psikodinamik kuramın temel kavramları incelenecektir. Freud ve psikoanalizin gelişimi, yapısal ve topografik model, dürtü kuramı, narsisizm, obje ilişkileri, Ödip karmaşası, anksiyete kuramı, psikopatoloji. Özellikle Melanie Klein, Bion ve Winnicott incelenecektir. Projektif Testlerin tarihçesi ve Rorschach ve TAT kartları anlamlarından bahsedilecektir.

 

PKL 455 Çocuk İstismarı (3)

Çocuk istismarının tanımı, nedenleri, istismarcının özellikleri, çocuk istismarını açıklayan teoriler, istismara uğrayan çocuklarda görülen psikolojik bozuklukların anlaşılması ve istismara uğrayan çocuklara yaklaşım ve önleme programlarının anlaşılması.

 

 

PKL 456 Sağlık Psikolojisi (3)

Gelişmekte olan sağlık psikolojisinin kuramlarının incelenmesi.

 

PKL 460 Adli Psikoloji (3)

Adli psikolojinin çalışma alanı, akıl hastalıklarında ceza ehliyeti kavramı, saldırganlık riskini yükselten faktörler ve suçlu profilleri incelenmektedir.

 

PKL 465 Topluluk ve Çevre Psikolojisi (3)

Psikolojik süreçleri içinde yer aldığı toplumsal, fiziksel ve sosyo-politik bağlamında ele almak; ve bu süreçlerde önemli olan faktörlerin önemini göstermek.

 

PKL 466 Feminist Psikoloji (3)

Bu dersin amacı, hem teorik hem uygulamalı perspektiflerden kadının psikolojisine genel bir bakış sunmak; kadınlara, kadınların deneyimlerine ve toplumsal cinsiyet rollerine dair konuları, psikoloji ile ilişkilendirerek bilimsel araştırmalar çerçevesinde incelemek; sağlık, iş hayatı ve ilişkiler gibi çeşitli alanlarda, kadınların yaşamlarını etkileyen çeşitli unsurları ve bunların psikolojik boyutlarını aktarmak ve öğrencilerin geleneksel psikolojik yaklaşımlara cinsiyet üzerinden eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır. Bu süreçte öncü kadın psikologlar da öğrencilere tanıtılacaktır.

 

PKL 479 Çocukla Psikolojik Danışma (3)

Çocuklarda Psikolojik bozukluklar, önemli terapilerin amaçları, terapistler ve teröpatik düzenlemeler.

 

PKL 490 Staj (3)

Bu dersin temel amacı ilgilendikleri alanda öğrencilere pratik imkânı sağlamaktır; anaokulu, klinik gibi. Öğrenciler her hafta bölümde yapılan staj toplantılarına katılmak zorundadır.

 

PKL 499 Mezuniyet Tezi (6)

Her öğrenci bağımsız bir araştırma projesi tamamlamak zorundadır. Öğrenci aynı zamanda mezuniyet tezini sözlü sınav olarak da sunmak zorundadır.

DİĞER DERSLER

 

BIO 105 Davranışın Biyolojik Temeli (3)

Davranışın biolojik temelleriyle ilgili temel başlıkların araştırılmasıdır.

 

PHIL 103 Felsefe (3)

Felsefe, varlık, bilgi ve değerler hakkında sistemli, bilinçli ve akıl temelli araştırma olarak tanımlara gelmiştir. PHIL 103 bir genel ders çerçevesinde bu üç konu veya bu üç konudan biriyle kendine has olan yöntemrle ilgilenmiştir. PHIL 103 bu ilgilenmenin bir tarihidir.

 

SEC 227 Sosyal İstatistik I (3)

Psikolojide temel istatistik prosedürünü içerir. Sıklık dağılımı, merkezi eğilimin ve değişkenliğin ölçülmesi, grafik yapısı, olasılıklar ve psikolojik problemlere uygulanması, korelasyon ve regresyonu konu başlığı olarak içerir.

 

SEC 228 Sosyal İstatistik II (3)

Vardamsal istatistiğin temel prensipleri ve altında yatan sebepleri inceler. Dersin başlıkları tek ve ikili örneklemli test, ki-kare, varyans analizi ve non-parametrik testlerdir.

 

SOC 101 Sosyolojiye Giriş I (3)

Psikolog diplomasına sahip olacak olan öğrencilerin sosyal kavramlar, sosyal değerlendirme perspektifleri, sosyal dinamikler, sosyal araştırma metodları, çağdaş toplumlar, sosyal ilişkiler ve sosyal kimlik hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

 

SOC 131 Sosyal Antropoloji  (3)

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin antropolojinin alan ve alt dalları hakkında genel bilgiler kazanmasını sağlamak, antropoloji ile ilgili kültürel, tarihi ve çevresel unsurlar hakkında bilgilendirilmesine yardımcı olmaktır.

 

 

TURK 101 Turk Dili I (Yazılı Anlatım) (2)

Bütün Fakülteler öğrencilerine, Türkiyedeki Üniversitelerin 1. Sınıflarında (1. Ve 2. Yarıyıllarında) okutulan Türk Dili Derslerinde programlarıyla parallel işlenen Türk Dili ve Kompozisyon dersi. (Ders türkçe yapılmaktadır.).

 

TURK 102 Türk Dili II (Sözel anlatım) (2)

Bütün Fakülteler öğrencilerine yönelik diksiyon, doğru telaffuz, vurgulama ve hitabet dersi.

 

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi: (2)

Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik sorunlar karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile ele alınmaktadır.

 

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2)

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna parallel olarak Türk toplumunu çağdaş milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnklapları çerçevesinde devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz sorunlarına da ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir.

 

İNG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme I (3)

Öğrencilerin ingilizce okuma ve yazma becerilerini geliştirme dersin temel amacıdır.

 

İNG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme II (3)

İNG 101’in devamıdır.

 

İNG 201 İngilizceden Türkçeye Çeviri (3)

İngilizceden Türkçeye çeviri yaparken kullanılacak yöntemleri öğrencilere vermeyi hedefler.

İNG 202 Akademik Rapor Yazma (3)

Kütüphane Araştırmalarında ve  kompozisyon, rapor yazımlarında öğrencilere rehberlik yapma dersin temel amacıdır.

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
 1. Dönem
Ders KoduDers AdıKredilerAKTS
PKL 101Psikolojiye Giriş I35
SEC 227Sosyal İstatistik I35
BIO 105Davranışın Biyolojik Temeli35
PKL 103Psikolojide Akademik Yazım35
ING 101İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme I35
TURK 101Turk Dili  I (Yazılı Anlatım)25
 1. Dönem
Ders KoduDers AdıKredilerAKTS
PKL 102Psikolojiye Giriş II35
SEC 228Sosyal İstatistik II35
SOC 101Sosyolojiye Giriş35
PHIL 103Felsefe35
ING 102İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme I I35
TURK 102Turk Dili II (Sözel anlatım)25
 1. Dönem
Ders KoduDers AdıKredilerAKTS
PKL 211Araştırma Metodları I35
PKL 221Gelişim Psikolojisi I35
PKL 251Sosyal Psikoloji I35
PKL 281Deneysel Psikoloji I: Öğrenme35
ING 201Ingilizceden Türkceye Çeviri35
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi  I25
 1. Dönem
Ders KoduDers AdıKredilerAKTS
PKL 212Araştırma Metodları II35
PKL 222Gelişim Psikolojisi II35
PKL 252Sosyal Psikoloji II35
PKL 282Deneysel Psikoloji II: Dikkat ve Hafıza35
ING 202Akademik Rapor Yazma35
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II25
 1. Dönem
Ders KoduDers AdıKredilerAKTS
SOC 131Sosyal Antropoloji35
 4 Seçmeli Ders35
 1. Dönem
Ders KoduDers AdıKredilerAKTS
PKL 342Psikopatoloji35
 4 Seçmeli Ders35
 1. Dönem
Ders KoduDers AdıKredilerAKTS
PKL 490Staj35
 4 Seçmeli Ders35
 1. Dönem
Ders KoduDers AdıKredilerAKTS
PKL 499Mezuniyet Tezi65
PKL 412Etik35
 2 Seçmeli Ders35
Ek Bilgiler
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönemi zamanında tamamlamak için, öğrencilerin en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) olması gerekir ve her dersten DD veya üzeri not almaları gerekmektedir.

Bölümlerinde öğrenimlerine devam edebilmek için, öğrenciler her yarıyıl sonunda en az aşağıdaki Genel Not Ortalamasını (GNO) alması gerekmektedir.

 1. Dönem En Az GNO: 1.50
 2. Dönem En Az GNO:1.60
 3. Dönem En Az GNO:1.70
 4. Dönem En Az GNO: 1.80
 5. ve Daha Sonraki Dönemler En Az GNO: 2.00

GNO’su yukarıda belirtilen asgari GNO’dan daha düşük olan öğrencilere "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. Bu uyarı, öğrenci izleyen yarıyıl için tekrar asgari genel not ortalaması kriterini karşılamazsa üniversite eğitimine, devam etmesinin mümkün olmayacağı anlamına gelmektedir.

Uyarı alan öğrenciler, yeni dönemde kayıt yapılacak olan derslerin sadece %60’na kayıtlarını yaptırabilirler. Bu öğrenciler, yeni kurslar ve daha önce; FF, FD veya U almış oldukları derslere ek olarak, kendi GNO’larını artırmak amacıyla DC veya DD olan önceki derslerini de tekrar etmeleri gerekmektedir.

Eğer uyarı alan bir öğrenci  DC veya DD olan önceki seçmeli derslerden birini almak istiyorsa, belirli seçmeli ders veya bölüm içinde başka bir seçmeli ders eşdeğer olarak sunulup alınabilir. Bu gibi durumlarda, bu ders "yeni ders" olarak kabul edilmez.

 

Öğrenciler ara sınav ile dönem içi çalışmalarından başka bir de dönem sonu sınavına tabii tutulur. Ara sınav tarihleri akademik takvime göre dönem başında üniversite web sitesinde duyurulur. Ara sınav tarihlerinde değişiklikler Bölüm Başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları Üniversite tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Bölüm Başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir. Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili Bölümce saptanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuvara ayrı ayrı uygulanır. Dönem sonu ders notu Bölüm Başkanlıklarınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na verildiği anda kesinleşir.

Herhangi bir dersten FF alarak başarısız olan bir öğrenci bütünleme sınavlarına katılma hakkına sahiptir. GNO’su 2’den düşük olan öğrenciler de not ortalamalarını yükseltmek için bütünleme sınavlarına katılabilirler. Bütünleme sınavının not ağırlığı, o dersin dönem sonu sınavının not ağırlığı kadardır. Öğrencinin ders başarı puanı, bütünleme ham puanına ilgili dönem içinde yapılan diğer değerlendirme puanları eklenerek bulunur. Devam zorunluluğu bulunan dönem içi uygulamalı derslerin dönem sonu sınavının da uygulamalı olması nedeniyle bütünleme sınavı yapılmaz.

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puan Harf Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3 75-79 CB 2.5 70-74 CC 2 60-69 DC 1.5 50-59 DD 1 49 ve aşağısı FF 0 Yukarıdaki harf notları dışında alttaki notlar da verilir: I-Eksik, S-Yeterli, P-Gelişmekte olan, EX-Muaf, W-Dersten Çekilmiş ve NA-Devamsız (I) Notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlamayan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde, Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. (S) Notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca Üniversite dışında nakil yolu ile gelen veya giriş sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanının önerisi üzerine Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez. (P) Notu, not ortalamalarına katılmayan, dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir. (U) Notu, not ortalamalarına katılmayan, derslerden başarı göstermeyen, öğrencilere verilir. (EX) Notu, Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda çok başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) Notu ortalamaya katılmaz. Ancak not belgelerinde gösterilir. (W) Notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır. (a) Öğrenciler lisans programlarının ilk iki dönemindeki derslerden çekilmezler. (b)Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilmez. Bir öğrenciye ders yükü normal ders yükünün 2/3’ünden aşağıda olacak ölçüde dersten çekilmesine izni verilmez. Bir öğrenciye bir dönemden en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. (NA) Notu, kayıt yaptırmasına rağmen derse devam etmeyen öğrencilere verilir. Dönem sonu ders notları  Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 128 Yakın Doğu Üniversitesi kredisini tamamlaması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gereklidir. Yakın Doğu Üniversitesi kredi sistemi teorik ve pratik derslere göre düzenlenmiş bir not sistemidir (https://neu.edu.tr/rektorluk-veidaripersonel/yonetmelikler/lisans-egitim-ogretim-yonetmeligi/?lang=tr).

 

Öğrencinin mezun olması için her dersten başarılı olması ve genel akademik ortalamasının (cumulative grade point average-GPA) 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) olması gerekmektedir.

Program Şekli

Tam zamanlı yüzyüze eğitim şeklindedir.

Program Sorumlusu

Doç. Dr. Meryem Karaaziz

Tel: 00 90 392 2236464 – iç hat 253

E-posta: meryem.karaaziz@neu.edu.tr

Değerlendirme Anketleri