Pİ GÜNÜNE ÖZEL ANLAMLI ETKİNLİK…

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN

Pİ GÜNÜNE ÖZEL ANLAMLI ETKİNLİK

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Pi Günü etkinliği çerçevesinde,  “Somut Modellerle Zenginleştirilmiş Matematik Öğretim Uygulamaları” dersine ilişkin olarak geliştirdikleri 43 farklı matematik materyalini (somut modelleri) ilköğretim ve ortaöğretim okullarına armağan etmişlerdir. Pandemi sonrası okulların açılmasıyla seçilen bir ilköğretim ve bir de ortaöğretim okuluna matematik modelleri, çocukların kullanımını sağlamak için verilecektir.

Bilindiği üzere, Pi Günü’nün tarihi yakın geçmişe dayanmaktadır. 12 Mart 2009’da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etmiştir. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14’tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383… şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir. Pi Günü’nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988’de, Shaw’ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium’da gerçekleşmiştir.

Pi Day nedir? Dünya Pi Günü nedir, neden Doodle oldu. Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart’ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısını anımsatmasıdır. Yunanca’da çevre sözcüğünün ilk harfi olan π simgesinden alan, bir dairenin çevresinin çapına bölünmesi sonucu, matematikte kullanılan sayıdır. Değerinin tam olarak bilinmezken genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilen, sürekli kullanılış tarihi 250 yıl kadar önceye dayanan sabit kılınan bu sayı ‘Pi Sayısı’ olarak anılmaktadır.

Eski Mısır’da Rhind Papirüsü’nde isminin geçtiği pi sayısı, Ludolp sayısı ya da başka bir deyişle Arşimet Sabiti olarak da söz edilmektedir. Pi sayısını Babilliler 3 ya da 3,125 olarak kabul etmişlerdir. Eski medeniyetlerden Mısırlılar ise 3,1604 şeklinde sabitlemiştir. Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 senesinde Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış bir isimdir.

Matematik ve Geometri öğretiminde daha çok öğrencilerin günlük hayatlarında matematiğin önemini anlayabildikleri ve günlük hayatlarında gerçek matematiksel problemleri çözebildikleri örnekler ele alınmaktadır.  Matematikçilerin kullandığı güçlü paylaşılabilen ve yeniden kullanılabilen somut modeller matematik eğitiminin en önemli bilişsel nesneleridir. Somut modeller (somut materyaller), soyut matematik kavramlarını somutlaştıran nesneler, resimler gibi özel olarak bu amaç için oluşturulmuş matematik araç-gereçlerini ve gerçek hayattan nesneleri olup, dokunulabilen ve hareket ettirilebilen objelerdir.

Somut modellerle zenginleştirilmiş matematik öğretim uygulamalarında, öğrencilerin matematiği gerçek hayattan soyutlanmış bir disiplin olarak görme eğilimleri giderilmekte, gerçek hayat problemlerine modeller yoluyla çözüm üreten bir düşünme tarzının matematiğin bir boyutu olduğunu fark etmeleri sağlanmaktadır. Son yıllarda matematik eğitiminde var olan değişimlerle birlikte öğrencilerin bilgiyi somut modellerle temsil edildiği öğrenme ortamları ile öğrencinin keşfederek ve anlayarak öğrenmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi için ve matematiksel kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, matematik derslerinde somut modellerden kaçınmak imkansızdır. Çocukların matematik dersine ilişkin olumlu tutum ve algı geliştirmelerini ayrıca öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayarak 21. Yy gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Matematik Bölümü, İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği 43 farklı matematik materyalini, anlamlı bir etkinlik olarak çocuklara armağan etmişlerdir.