2020-2021 SPRING PSYCHOLOGY DEPARTMENT RESIT EXAM SCHEDULE
Date Added: 21 June 2021, 08:41

2020-2021 SPRING PSYCHOLOGY DEPARTMENT RESIT EXAM SCHEDULE

PSY 102                22.06.2021   10:00

PSY 282                22.06.2021   10:00

GEC 228                22.06.2021   11:00

PSY 222                23.06.2021   10:00

PSY 343                23.06.2021   11:00

PSY 357                23.06.2021   14:00

PHIL 103                23.06.2021   14:00

BIO 105                 24.06.2021   10:00

PSY 451                 24.06.2021   10:00

PSY 320                24.06.2021   10:00

PSY 332                25.06.2021   9:00