Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla bitiren öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, üniversite giriş sınavı, YKS ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına, girmiş oldukları SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ek olarak, programın eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle İngilizce seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için Genel Not Ortalamasının (cGPA) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde örgün öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden ilgili kanunlar çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir kurumda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı, öğrencilerin İngilizceyi tarihsel, teorik ve kültürel bağlamda anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, Eski İngilizce (Anglo-Sakson Dönemi): 450-1066'dan günümüze kadar olan başlıca yazarları ve konuları ve ayrıca; düzyazı, şiir ve drama gibi tüm edebi türlerin derinlemesine incelenmesini işler.

Program Kazanımları
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, devlet ya da özel okulların herhangi bir eğitim seviyesinde ingilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. Ingilizcedeki yüksek yeterlilikleri nedeniyle, turizm alanında yöneticilik veya çevirmenlik, halkla ilişkiler, ve uluslarası işletmeler gibi eğitim alanı dışında da iş olanağı bulabilirler. Ayrıca gazeteci, serbest yazar, editör asistanı, tercüman, sosyal medya yöneticisi, yayımcı, halkla ilişkiler yöneticisi, metin yazarı, senaryo yazarı, eğitim danışmanı, akademik kütüphaneci, web içerik yöneticisi, özel ders öğretmeni ve daha birçok meslekte çalışabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu lisans programından mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

İngiliz Dili ve Edibiyatı lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 56 dersten oluşmaktadır.
Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her dönemde en az 4 ders vardır.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler vardır.
Program boyunca ilk dönemden itibaren seçmeli dersler bulunmaktadır.
Seçmeli dersler programın %27'sini oluşturur. Programdaki toplam derslerin %27'si bölüm dışı genel kültür dersleridir.
Lisans programında en az 14 seçmeli ders bulunmaktadır

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Aksi takdirde programdan mezun olma şartları yerine getirilmiş sayılmayacaktır.
Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgiler
İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 14 seçmeli ders almaları gerekmektedir.
Bu dersler ders listesine göre seçilmelidir. Genel kültür seçmeli dersleri için, yabancı dil dersleri dışında, öğrenciler Genel Seçmeli Derslerden de (GEC kodlu dersler) veya Ortak Dersler Koordinasyon Birimi (odk.neu.edu.tr) tarafından sunulan Genelleştirilmiş Seçmeli Dersler (GCE kodlu dersler) dersleri seçebilirler.. Bu derslerin listesi her dönem güncellenir.
GEC/GCE derslerinin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programını takip eden öğrenciler, yeni bir seçmeli ders seçerken, müfredatlarında daha önce almış oldukları veya müfredatlarında daha almamış oldukları herhangi bir zorunlu ders ile aynı, benzer veya daha az kapsamlı olmamasına dikkat etmelidir. Böyle bir durum halinde, almış olduğunuz dersler herhangi bir seçmeli ders olarak sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği yerine getiremeyecektir.
Engeliniz nedeniyle bu kurslar için desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Engelli Destek Birimi'ne başvurun.

İletişim; [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS notu mevcuttur.

 Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında detaylı bilgi vermektedir:
PUAN BAŞARI NOTU KATSAYI AKTS PUANI
90-100 AA 4.0 A
85-89 BA 3.5 B*
80-84 BB 3.0 B*
75-79 CB 2.5 C*
70-74 CC 2.0 C*
60-69 DC 1.5 D
50-59 DD 1.0 E
49 ve altı FF 0.0 F

*bunlar için daha yüksek olan not uygulanır.
Bir derste başarılı olabilmek için, önlisans ve lisans öğrencilerinin en az DD, yüksek lisans öğrencilerinin en az CC, ve bir dersi geçmek için Ph.D. öğrencileri en az CB notu almak zorundadır. Genel not ortalamasına dahil olmayan dersler için öğrencilerin S notu almaları gerekir.
Bunun dışında her yerel notun eşdeğer AKTS notu vardır ve bu da öğrencilerin hareketlilik dönemlerine ait notların transferini kolaylaştırır. Yukarıdaki tablo YDÜ'deki AKTS not sistemini göstermektedir.
Ayrıca Harf Notları arasında;
I Tamamlanmamış
S Memnun Edici Tamamlama
U Yetersiz
P Başarılı İlerleme
NP Başarısız İlerleme
EX Muaf
NI Dahil Değil
W Dersten Çekilme
NA Devamsızlık

I (tamamlanmamış) notu, yarıyıl veya yaz okulu sonunda, dersin öğretim elemanı tarafından geçerli bir bahane nedeniyle tüm ders gereksinimlerini karşılayamayan öğrencilere verilir. “I” harf notu alan öğrenciler, dönem sonu veya yaz okulu notlarının verildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde eksik ders yükümlülüklerini tamamlayarak harf notu almak zorundadır. Ancak, özel durumlar söz konusu olduğunda bu süre, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve o akademik birimin yönetim kurulu kararı ile bir sonraki yarıyıl kayıtlarının başlamasından iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Aksi takdirde , “I” notu otomatik olarak FF notu , veya U notu olur.
S (Memnun Edici) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
U (Yetersiz) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
P (Başarılı İlerleme) notu , genel not ortalamasına dahil edilmemiş ve bir yarıyılı aşan derslere devam eden ve ilgili yarıyılın akademik çalışmalarını düzenli olarak yapan öğrencilere verilir.
NP (Başarısız İlerleme) notu , genel not ortalamasına dahil olmayan ve bir yarıyılı aşan dersler için ilgili yarıyılın akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yapmayan öğrencilere verilir.
EX (Muaf) notu , müfredattaki bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
NI (Dahil Değil) notu, öğrencinin genel not ortalamasına dahil olmayan program veya programlarda aldığı dersleri belirlemek için verilir.Bu not, öğrencinin not dökümünde ilgili harf notu ile belirtilir. Bu tür dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki derslerden sayılmaz.
W (Çekilme) notu, öğrencinin ders ekleme/bırakma dönemini takip eden yarıyılın ilk on haftasında danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim elemanının izni ile çekildiği dersler için kullanılır. Öğrenci, ön lisans/lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden ve not ortalamasına dahil edilmeyen daha önce tekrarlamak zorunda olduğu ve daha önce “W” notu aldığı derslerden çekilemez. Öğrenci, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim elemanının izni ile ön lisans öğrenimi süresince en fazla iki, lisans öğrenimi süresince dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.
NA (Devamsızlık) notu öğretim elemanı tarafından öğrencilere devamsızlık ve/veya dersin gerekliliklerini yerine getirmedikleri ve/veya dönem boyunca uygulanan sınavları almadıklarından yarıyıl sonu sınavına girme haklarını kaybettikleri takdirde verilir.“NA” notu ortalama hesaplamalarında dikkate alınmaz.
Öğrencilerin not dökümünde, hem AKTS hem de yerel notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin;
- En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan derslerin tamamında başarılı olması,
- 4.00 üzerinden 2.00 Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olması,
- zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlaması gerekmektedir.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Mustafa Kurt, Bölüm Başkanı, Fen Edebiyat Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet anketi