Doç. Dr. Mustafa YENİASIR

 1. Adı Soyadı: Mustafa YENİASIR
 2. Doğum Tarihi: 21.04.1980
 3. Unvan: Doç.Dr.
 4. Öğrenim Durumu: Doktora
 DereceAlanÜniversiteYıl
  LisansTürk Dili ve EdebiyatıDoğu Akdeniz Üniversitesi2001
  Y. LisansTürk Dünyası EdebiyatlarıEge Üniversitesi2003
   DoktoraTürk Dünyası EdebiyatlarıEge Üniversitesi2010
 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 15.07.2015

Doçentlik Tarihi     : 05.09.2018

Profesörlük Tarihi :

 1. YönetilenYüksek Lisans ve Doktora Tezleri:-

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:-

6.2.  Doktora Tezleri:-

7.Yayınlar:

7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI&SSCI&ESCI Arts and Humanities, Scopus)

 • Gökbulut Burak- Mustafa Yeniasır, “Kıbrıs Türk Halk Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, Milli Folklor Dergisi, Sayı: 97, Bahar, 2013, s. 231-243.
 • Yeniasır M.,Gökbulut Burak, “Nazım Beratlı – Kıbrıslı Türklerin Kökenleri ve Kıbrıs’ta Bektaşilik, 2008”, Milli Folklor Dergisi, Sayı 112, 2016.(AHCI)
 • Yeniasır M.,Gökbulut Burak, “InTerms of Principles of Children’sLiterature, theNovelEntitled “Children of theGreen Island”,TheSocialSciences, Volume 11, İssue, 8, 2016.(SCOPUS)
 • Yeniasır M., – Gökbulut Burak-Yaraşır Ömer, “Knowledge andOpinions of FamiliesRegarding Games-ToysSelectionfor 6 to 12 YearOldChildren (The Case of NorthernCyprus)”, Journal Of Human Behaviorin TheSocial Environment, 2017.(ESCI ve SCOPUS)
 • Gökbulut, B.,&Yeniasır, M. Analysis of Children’sInterest in BooksandTheir Reading LevelsDepending on theEducationStatus of Family. Quality&Quantity, 17 Ekim 2017, 1-11. (Online yayın: https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-017-0608-2)(SSCI)
 • Gökbulut, Ö. D.,Gökbulut, B., &Yeniasır, M. (2017). SocialAcceptance of Studentswith Special Needsfrom Peer Viewpoint. EurasiaJournal of Mathematics, ScienceandTechnologyEducation, 13(11), 7287-7294. (SSCI)
 • Yeniasır, M. &Gökbulut, B. (2018). Perception and Attitudes of Local People on Sustainable Cultural Tourism on the Islands: The Case of Nicosia. Sustainability, 10.
 • Yeniasır, M.,Gökbulut, B., & Yaraşır, Ö. (2017). Türk Dili ve Edebiyatı İle Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri/The Knowledge and Opinions of theTurkishPhilologyandTurkishTeacherCandidatesRegarding Dede QorqutStories. Journal of HistoryCultureand Art Research, 6(4), 815-830. (ESCI)
 • Yeniasır, M.,&Gökbulut, B. (2017). Eğitimsel Açıdan Uygur ve Kıbrıs Türk Masal Kahramanları Bağlamında İletilen Olumsuz Mesajlar. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (38), 307-324. (ESCI)
 • Yeniasır, M.,&Gökbulut, B. (2017). Tarih ve Kültürel İletişim Ekseninde Nazemin M. Gelen’in Hasan Bulliler Romanını Yeniden Yorumlamak. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(42), 173-181.(ESCI)
 • Yeniasır, M., (2018). Eğitsel Açıdan Batı Trakya Çocuk Hikâyelerine Bir Bakış / An Overview of the Western ThraceChildren’sStoriesFrom an EducationalPerspective. Journal of History Cultureand Art Research, 7(2), 733-739. (ESCI)
 • Gökbulut, B.,&Yeniasır, M. (2018). Examination of Perception of Peers Concerning Individuals With Special Needs Based on Narrative Expression Scienceand Education, 2018, 2. (ESCI)
 • Gökbulut, B.,&Yeniasır, M. (2017). Comparison of TurkishandForeignStudents’ MetaphorsRegardingthe Concept of Examination. TOJET: TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology– October 2017, Special IssueforINTE.(SCOPUS)
 • Yeniasır, M., Yaraşır Ö. (2017). A Comparison of WritingSkillsBetweentheStudentsFrequentlyandRarely Using the Programs Such as Whatsappand Messenger. TOJET: TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology– October 2017, Special IssueforINTE.(SCOPUS)

7.2. UluslararasıDiğerHakemliDergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Yeniasır Mustafa, “Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri”, TurkishStudies Dergisi, Sayı: 4/3, Bahar -2009, s.2286-2299.
 • Yeniasır Mustafa, “Kıbrıs Türk Masallarında Yer Alan Değerlerin İncelenmesi”, İnternationalJournal of LanguagesEducationandTeaching, Special IssueUDES 2015, Germany, s.1943-1953.
 • Gökbulut, B.,&Yeniasır, M. (2017). Nevzat Yalçın’ın “En Eski En Uzak” Adlı Eseri Üzerine Folklorik Bir İnceleme. Kesit Akademi Dergisi, 3(11), 173-183.
 • Gökbulut, B.,&Yeniasır, M. (2017). Kıbrıs ve Uygur Türk Halk Masallarında Öne Çıkan Bazı Motifler Üzerine İncelemeler. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 5(10), 123-137.
 • Yaraşır, Ö.,&Yeniasır, M. (2017). Kıyafet Reformunu Destekleyen Kıbrıs Müftüsü Hasan Hilmi Efendi’nin Şiirinde Fes. Kesit Akademi Dergisi, 3(11), 173-183.
 • Yeniasır, M.,&Gökbulut, B. (2017). Kıbrıs Türk Edebiyatının Gelişmesine Öncülük Etmiş Bir Şair: Arif Nihat Asya. ASOS Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(61), 92-101.

7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan veBildiri Kitabında(Proceedings) Basılan Bildiriler:

 • Yeniasır Mustafa, “ÖzkerYaşın’ın Şiirlerinde Atatürk Sevgisi”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı-İzmir, Lazer Ofset Matbaa, Ankara, 2007, s.2317-2326.
 • Yeniasır Mustafa, “Günümüz Yazarlarından Gülten Dayıoğlu’nun ‘Hindistan’a Yolculuk ve Nepal Gezisi’ Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası KIBATEK Gezi Edebiyatı Sempozyumu-Nevşehir, Öztepe Matbaacılık, Ankara, 2006, s.269-274.
 • Yeniasır Mustafa, “ÖzkerYaşın’ın Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri”, XII. KIBATEK Uluslararası Edebiyat Şöleni-Azerbaycan, Vektör Neşirler Evi, Bakü, 2006, s. 142-145.
 • Yeniasır Mustafa, “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Öykü ve Roman”, XI. KIBATEK Uluslararası Edebiyat Şöleni-YDÜ, Yakın Doğu Üniversitesi Basımevi, Lefkoşa, 2005, s.330-335.
 • Yeniasır Mustafa, “Modern Kıbrıs Türk Şiirinde Milliyetçilik Akımı”, XIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu-Adana, Nobel Kitabevi, 2007, s.321-329.
 • Yeniasır Mustafa, “Millî Mücadelenin ÖzkerYaşın’ın Şiirlerine Yansıması”, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Yeri, (Uluslararası sempozyum), Kıbrıs, Çaldaş ve Oğluları Limited, C.I, Lefkoşa, 2009, s.289-298.
 • Yeniasır Mustafa, “Hüseyin Cavid ve Özker Yaşın’ın Eserlerinde Millî Tarih Bilinci”, Hüseyin Cavid Yaradıcılığı Çağdaş Tefekkür İşığında (Hüseyin Cavid-130), Azerbaycan Millî Elmler Akademiyası Hüseyn Cavid’in Ev Muzeyi, 2012, s.69-78.(Prof. Dr. Ali Erol ile birlikte)
 • Yeniasır Mustafa, Tarih-Edebiyat İlişkileri Bağlamında İsmail Bozkurt’un Bir Gecede İsimli Romanının İncelenmesi”, XXIV. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni, Ankara, Mart-2013, s.365–372.
 • Yeniasır Mustafa, “Atilla Çilingir’in Kıbrıs 1974 ve Sonrası-Unutanlar, Unutturulanlar Ya Da Hatırlayamadıklarımız Adlı Eserinde Millî Şuur”, KIBATEK Uluslararası Anı Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, 2012.
 • Yeniasır Mustafa, “Özker Yaşın ve Hüseyin Cavid’in Eserlerinde Vatan Teması”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 2010. (Bildiri sunulmuş ve daha sonra Prof. Dr. Fikret Türkmen kitabı içerisinde basılmıştır.)
 • Yeniasır Mustafa, “Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Açısından Yeşil Ada’nın Çocukları Romanına Bir Bakış”, XIX. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Makedonya, 2014. (Bildiri sunulmuş ve daha sonra Burak Gökbulut ile birlikte genişletilerek TheSocialScience dergisinde basılmıştır.)
 • Yeniasır Mustafa, “Kıbrıs Türk Masallarında Yer Alan Değerlerin İncelenmesi”, Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Mayıs, 2015. (Bildiri International Journal of LanguagesEducationandTeaching dergisinin özel sayısında basılmıştır.)
 • Yeniasır Mustafa, “Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri”, III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası, 19-23 Ekim 2015.(Bildiri sunulmuş, daha sonra Burak Gökbulut ve Ömer Yaraşır ile birlikte genişletilerek dergide basılmıştır.)
 • Gökbulut Burak, Yeniasır Mustafa, “Comparison of TurkishandForeignStudents’ MetaphorsRegardingtheConcept of Examination.” International Conference on New Horizons in Education (INTE), Berlin, 2017. (Makale daha sonra TOJET özel sayısında yayınlanmış ve SCOPUS tarafından indekslenmiştir.)
 • Yeniasır Mustafa, Yaraşır Ömer, “A Comparison of WritingSkillsBetweentheStudentsFrequentlyandRarely Using the Programs Such as Whatsappand Messenger.” Berlin, 2017.(Makale daha sonra TOJET özel sayısında yayınlanmış ve SCOPUS tarafından indekslenmiştir.)
 • Gökbulut, Ö. D.,Gökbulut, B., &Yeniasır, M. (2017). SocialAcceptance of Studentswith Special Needsfrom Peer Viewpoint.International Conference on EnvironmentalSciences&EducationalStudies.(ICES 2017) (Makale daha sonra genişletilerek EurasiaJournal of Mathematics, ScienceandTechnologyEducation dergisinde yayınlanmış ve SSCI tarafından indekslenmiştir.)
 • Yeniasır, M. & Burak G. (2018). EducationaandInnovation a Comparison of CypriotandKyrgyzTurkish Folk TalesInTerms of ViolenceElements. Proceedings of ICES 2018 – 1st International Congress on New Horizons in EducationandSocialSciences, April 9-11, Istanbul.
 • Gökbulut Burak, Yeniasır Mustafa (2018). “Garip ile Senem’in Uygur Varyantı Üzerine Bir İnceleme”, EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Lefkoşa, 2018.(Bildiri sunulmuş ve daha sonra genişletilerek TÜRÜKdergisinde basılmıştır.)
 • Yeniasır Mustafa, Ergin Egemen, Değerler Eğitimi Açısından Aysel Gürmen’in 8-12 Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin Yazdığı Eserlere Bir Bakış”, Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017) (Bildiri sunulmuş ancak basılmamıştır.)
 • Yeniasır Mustafa, Gökbulut Burak, “Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleklerine İlişkin Görüşleri ve Gelecekten Beklentileri”, 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Mağusa, 2017. (Bildiri sunulmuş ancak basılmamıştır.)
 • Yeniasır Mustafa. & Burak Gökbulut. (2018). Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi, III. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, 2018. (Bildiri sunulmuş ancak basılmamıştır.)
 • Gökbulut Burak, Mustafa Yeniasır (2018).Ali Nesim’in Kıbrıs Türk Edebiyatı İçerisindeki Yeri ve Önemi, Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, 2018.

7.4.  Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

 • YeniasırMustafa, “Mahtumkulu’nda Yer Alan Dinî ve Tasavvufî Unsurlar’’, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2005, s.747-750.
 • Yeniasır Mustafa, “Özker Yaşın ve Hüseyin Cavid’in Eserlerinde Vatan Teması”, Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, Haziran, 2012, s.317-322.
 • Yeniasır Mustafa, (Editör: Can Şen), “Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri”, Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil, Kesit Yayınları, 2016.
 • Yeniasır Mustafa, Gökbulut Burak, “Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi” (Süleyman Uluçamgil ve Ali Nesim Bölümleri) Kitap basım aşamasında.
 • Yeniasır Mustafa, Gökbulut Burak, “Tarihi Roman Perspektifinden Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana İsimli Romanına Bir Bakış”, Suların Sırrını Ödünçleyen Adam Cengiz Aytmatov’a Armağan, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Yayınları. (Kitap basım aşamasında)

7.5. Sunulan ve Yayınlanan Bildiri Özetleri:

 • Yeniasır Mustafa, “Millî Mücadelenin Özker Yaşın’ın Şiirlerine Yansıması”, Kıbrıs, Çağlaş ve Oğluları Limited, Lefkoşa, 2009, s.48.
 • Yeniasır Mustafa, Egemen Ergin,  “Değerler Eğitimi Açısından Aysel Gürmen’in 8-12 Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin Yazdığı Eserlere Bir Bakış”, Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), 2017, s.282.
 • Gökbulut Özlem Dağlı, Burak Gökbulut, Mustafa Yeniasır (2017). “SocialAcceptance of Studentswith Special Needsfrom Peer Viewpoint”, 2017,s.48.
 • Yeniasır Mustafa, Burak Gökbulut , “Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleklerine İlişkin Görüşleri ve Gelecekten Beklentileri”, 2017, s.35.
 • Yeniasır Mustafa. & Burak Gökbulut. (2018). Şiddet Unsurları Açısından Kıbrıs ve Kırgız Türk Halk Masallarının Karşılaştırılması, Book of Abstracts of 1’st International Congress on New Horizons in EducationandSocialSciences, s. 209.
 • Yeniasır Mustafa. & Burak Gökbulut. (2018). Tahir ile Zühre Adlı Halk Hikayesinin Uygur ve Kıbrıs Türk Varyantlarının Karşılaştırılması, Book of Abstracts of 1’st International Congress on New Horizons in EducationandSocialSciences, s. 180.
 • Yeniasır Mustafa. & Burak Gökbulut. (2018). Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi, III. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, s.31.
 • Gökbulut Burak, Mustafa Yeniasır(2018).Ali Nesim’in Kıbrıs Türk Edebiyatı İçerisindeki Yeri ve Önemi, Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, s.64.
 • Yeniasır Mustafa, Kıbrıs Türk Masallarında Yer Alan Değerlerin İncelenmesi, I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, s.104.

7.6. Uluslararası Yayınlarda Editörlük:

 • Yaraşır Ömer, Mustafa Yeniasır, Selma Korkmaz, “Fuzûlî’nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri”,  Uluslararası Türk Dünyası Şair ve Yazarları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28-31 Mayıs 2008, YDÜ Lefkoşa (Basım Temmuz 2009.)

 

 1. Hakemlik:
 • Ege Üniversitesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisinde (2014)
 • Türk Dil Kurumu, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi (2016)
 • QualityQuantity (2017)- WOS
 • Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.42. (2017) – WOS
 1. Katıldığı Konferanslar ve Paneller:
 • Panel – “Türk Dünyasında Nevruz”, İzmir İl Kültür Müdürlüğü, 2004.
 • Konferans – “Kıbrıs Türklerinde Nevruz”, Yakın Doğu Üniversitesi, Rumî Enstitüsü, 2008.
 1. İdariGörevler:
 • Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2009-2010 Bahar Döneminden İtibaren)
 • Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2013-2014 Eğitim Yılından İtibaren
 • Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2017 yılından itibaren)
 1. Ödüller:
 • YDÜ Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından verilen Bilimsel Yayın Ödülü (2017)
 • Yakın Doğu Üniversitesi tarafından verilen Genç Araştırmacıları Özendirme Ödülü.
 • Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresinde verilen En İyi Bildiri Ödülü.
 1. Yayınlara Yapılan Atıflar:
 • Akgün Sibel, “Kıbrıs Türk Edebiyatında Milli Kimlik İnşa Sürecinde Şiir: Süleyman Uluçamgil”, İnternationalJournal of SocialSciences, Number, 36, 2015. (Atıf yapılan eser:(Yeniasır, Mustafa, “Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri”, TurkishStudies, Volume 4/3, Spring, ss. 2286- 2299.)
 • Şen Can, “Kıbrıs’ta Yaşanan Olaylar Bağlamında Süleyman Uluçamgil’in 27-28 Ocak 1958 Şiirinin İncelenmesi”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı, 2, 2012. (Atıf yapılan eser:Yeniasır, Mustafa “Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri”, TurkishStudies, Volume 4/3, Spring, ss. 2286- 2299.)
 • Topçu Ümmühan Bilgin, “Osman Türkay’ın Poetikasında Bir İmkân Olarak Kozmik İmgeler”, TÜBAR XL / 2016-Güz. Atıf yapılan eser: (YENİASIR, Mustafa 2003, “Osman Türkay’ın Hayatı ve Hakkında Yazılanlar”, Ege Üniversitesi SBE, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.)
 • FikretqızıElmira, Osman Türkay’ın Poetik İrsi, Azərbaycan Milli ElmlərAkademiyası Bakı, 2010. Atıf yapılan eser: (YENİASIR, Mustafa 2003, “Osman Türkay’ın Hayatı ve Hakkında Yazılanlar”, Ege Üniversitesi SBE, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.)
 • Şen Can, “Ölümü Sezen Şairin Sesi: Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2013-2 (Temmuz-Aralık) (Kıbrıs Özel Sayısı-II),(Atıf yapılan eser: Yeniasır, Mustafa “Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri”, TurkishStudies, Volume 4/3, Spring, ss. 2286- 2299.)
 • Oğuz Fatma Kutlar, “Klasik Türk Şiirinde Şehir Hicivleri ve Arpaemîni-zâde Mustafa Samî’nin Edirne Kasidesi”, TurkishStudies Dergisi, Volume 6/2, 2011. Atıf yapılan eser: (Türkmen Fikret-Mustafa Yeniasır, “Kıbrıs Türk Edebiyatında Yer Alan Mizahi Şiirler Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt, 8, S.1, 2008)
 • Gökbulut Burak, Kıbrıs Türk Kültüründe Mizahla İlgili Öne Çıkan Gazete ve Dergiler Üzerine Bir Araştırma/A Research on theNewspapersandMagazineswhichcometotheForefront as RegardsHumour in CypriotCulture. Journal of HistoryCultureand Art Research, 7(1), 2018.
 • Savaşkan Vefa, Azerbaycan ve Türkiye’de Okutulan Edebiyat Ders Kitaplarındaki Masalların Aktardığı Değerler Açısından İncelnemesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(1), 439-454.
 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

KITED-Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği.

KIBATEK-Kıbrıs Balkanlar Türk Edebiyatları Kurumu

KEAB-Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği

 1. Juri ve Kurul Üyelikleri:
 • YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen “Namık Kemal Sizden Ses Bekliyor” adlı şiir yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği (2016).
 • KIBATEK tarafından düzenlenen öykü yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği (2013).
 • Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu), Polonya, Haziran, Bilim Kurulu Üyeliği, 2015.
 • Yakın Doğu Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dünyası Şair ve Yazarları Sempozyumu: Fuzûlî’nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2009.
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Yurt Dışı Haberleşme Kurulu Üyeliği.
 • Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Alanya, 2013. Bilim Kurulu Üyeliği.
 • YDÜ Türkçe Öğretmenliği Denktaş’a Mektup Yarışması Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 2012.
 • KIBATEK Öykü Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, 2013.
 • YDÜ Türkçe Öğretmenliği Şiir Yarışması Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 2016.
 • Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Kazakistan, 2017. Bilim Kurulu Üyeliği.